08.10.2014
Agnieszka Muszka

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji: „Roczny Program Współpracy Gminy Gryfów Śląski                                z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku.” 

 Czas rozpoczęcia konsultacji:  12 października  2014 r.

 Czas zakończenia konsultacji: 27  października 2014 r.

 Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski  – pokój nr 9 lub mailowo na adres: sekretariat@gryfow.pl  do 27 października  2014 r.

Projekt programu zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.gryfow.pl, na stronie internetowej Gminy i Miasta Gryfów Śląski: www.gryfow.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski w dniu 10.10.2014r.

 Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwałach Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski  nr  XXIX/157/13 z dnia 26 lutego 2013 r.  i  nr XXXI/160/13 z dnia 23 lutego 2013 r.

Projekt uchwały

Formularz

Drukuj/generuj pdf

Na skróty