19.10.2009
Agnieszka Muszka

Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji

Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji

Burmistrz  Gminy i Miasta Gryfów Śląski zaprasza  mieszkańców ,organizacje pozarządowe, instytucje kultury, przedstawicieli kościoła i związków wyznaniowych, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców oraz przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej na konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Miasta Gryfów Śląski. Spotkanie odbędzie się w środę, 28 października 2009 r., o godz. 14, w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gryfowie Śląskim, sala nr2.

 

Burmistrz  Gminy i Miasta Gryfów Śląski zwraca się do mieszkańców Gryfowa Śląskiego o wyrażenie opinii na temat rewitalizacji terenów w naszym mieście. Informacje te umożliwią przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Miasta Gryfów Śląski i pozwolą na podjęcie działań miasta i jego partnerów o pozyskanie funduszy na realizację projektów. Celem tych ostatnich jest poprawa stanu zdegradowanych obszarów miasta powiązana z ich aktywizacją społeczną.

 

Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, drogą
e-mailową lub listownie (na adres: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Ślaski,Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski z dopiskiem "ankieta – rewitalizacja") lub wrzucić do oznakowanej skrzynki w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski pokój nr 4 do dnia 06 listopada 2009r.

 

 

CO WARTO WIEDZIEĆ O LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI

 

Najważniejszym celem Lokalnego Programu Rewitalizacji jest poprawa warunków życia ludzi zamieszkujących rewitalizowany obszar. Dlatego Lokalne Programy Rewitalizacji nie koncentrują się wyłącznie na projektach infrastrukturalnych, ale kompleksowo łączą modernizację i renowację infrastruktury z rozwojem społeczno-gospodarczym.

 

Rewitalizacja to: kompleksowy program remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze, powiązany z rozwojem gospodarczym i społecznym. Rewitalizacja to połączenie działań technicznych – jak np. remonty – z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów społecznych, występujących na tych obszarach: bezrobocie, przestępczość, brak równowagi demograficznej.

 

Niewłaściwe jest więc mówienie o „rewitalizacji” jednego budynku czy „rewitalizacji” placu miejskiego, jeśli te działania dotyczą jedynie modernizacji budynków czy rewaloryzacji zabytków.

 

Dobrze przygotowany projekt rewitalizacyjny dotyczy odnowy obszaru oraz społeczności, która na nim żyje, a jego celem jest odbudowanie potencjału społeczno-gospodarczego w miejsce wygasłych już aktywności gospodarczych lub społecznych, nadanie temu obszarowi nowych funkcji, które dziś „sprzedają się” na rynku i generują popyt.

 

Lokalny Program Rewitalizacji wymaga długofalowej perspektywy. Jeżeli zdegradowany obszar upadał pod względem społecznym lub gospodarczym przez wiele lat, to w te same mury czy na ten sam teren nie da się szybko wprowadzić nowych, atrakcyjnych funkcji. Dlatego projekty rewitalizacyjne nie mogą być krótkookresowe.

 

Lokalne Programy Rewitalizacji są interdyscyplinarnymi dokumentami operacyjnymi, obejmującymi okres, co najmniej kilkunastu lat. Bazują na współudziale finansowym samorządu terytorialnego, mieszkańców, właścicieli nieruchomości i środkach zewnętrznych oraz obejmują tematy i działania na pozór bardzo odległe, jak infrastruktura, pomoc społeczna, lokalna gospodarka, bezpieczeństwo i edukacja. Należy jednak pamiętać, że najważniejszym celem tych programów jest polepszenie warunków życia ludzi zamieszkujących rewitalizowany obszar. Dlatego nie można koncentrować się wyłącznie na realizacji projektów infrastrukturalnych.

 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty