02.03.2011
Agnieszka Muszka

Konkurs na składanie wniosków

Konkurs na składanie wniosków

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie”
w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje:

1.  Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”-  limit dostępnych środków: 1 280 632,00 zł
2. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty” – limit dostępnych środków: : 766 340,00 zł
Termin składania wniosków: od dnia 15.03.2011 do dnia 13.04.2011 roku
3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – limit dostępnych środków:   421 501,50 zł
4. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – limit dostępnych środków: 219 659,50 zł
Termin składania wniosków: od dnia 31.03.2011 do dnia 29.04.2011 roku

Szczegółowe informacje dotyczą naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internetowej LGD – www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w dziale „Aktualności” oraz w biurze LGD, a także na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:
1.    Operacja musi być zgodna z:
– co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR,
– co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR,
– co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.
2.    Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:
– co najmniej 4 punktów w przypadku działania Małe projekty,
– co najmniej 3 punkty w przypadku dziania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
– co najmniej 3 punkty w przypadku działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
– co najmniej 3 punkty w przypadku działania Odnowa i rozwój wsi,
Miejsce składania wniosków: wniosek należy składać osobiście w siedzibie LGD – „Partnerstwo Izerskie” Ubocze 300 59-620 Gryfów Śląski (poniedziałek – piątek  8.00 – 16.00)
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty