16.04.2013
Agnieszka Muszka

Konkurs Izerskie Talenty

Konkurs Izerskie Talenty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie  w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, realizując zadanie nabywanie umiejętności i aktywizacja organizuje II edycję konkursu dla mieszkańców Partnerstwa Izerskiego pt. „Izerskie Talenty”.

W dniu 20 lipca 2013 roku w Mirsku  podczas imprezy „Izerskie Klimaty, Izerskie Bogactwa”  odbędzie się prezentacja/ występy  uczestników zgłoszonych do Konkursu, z których zostaną wyłonieni i nagrodzeni zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:


a)      Zespół


b)      Kabaret


c)      Taniec, formacja taneczna


d)     Pamiątka rękodzielnicza z Pogórza Izerskiego


 


 


Dodatkowe informacje zostały zawarte w Regulaminie Konkursu


REGULAMIN KONKURSU


      „Izerskie  Talenty” 1. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie,


 Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, 75 78 13 163 www.lgdpartnerstwoizerskie.pl


e-mail: biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl 1. 2.     MIEJSCE I CZAS REALIZACJI

Stadion Miejski w Mirsku, ul. Mickiewicza 27, 59-630 Mirsk


20 lipca 2013 „Izerskie Klimaty, Izerskie Bogactwa”


3. CELE  KONKURSU: • rozwijanie kreatywności

 • promowanie   talentów mieszkańców obszaru LGD

 • popularyzowanie działań artystycznych

 • promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego

 • prezentacja różnorodnych talentów mieszkańców LGD Partnerstwo Izerskie

 


4.ZAKRES PREZENTACJI KONKURSOWYCH (Kategorie)


a)      Zespół


b)      Kabaret


c)      Taniec, formacja taneczna


d)      Pamiątka rękodzielnicza z Pogórza Izerskiego


 


5. WARUNKI UDZIAŁU W  KONKURSIE:


W konkursie mogą wziąć udział: • Dzieci, młodzież dorośli

 • Konkurs jest otwarty dla mieszkańców LGD Partnerstwo Izerskie ( 17 Gmin: Gryfów Śląski, Mirsk, Lubomierz, Wleń, Lwówek Śląski,  Gmina Lubań, Platerówka, Siekierczyn, Leśna, Świeradów- Zdrój, Zawidów, Gmina Zgorzelec, Nowogrodziec, Warta Bolesławiecka, Sulików, Stara Kamienica, Olszyna)

 • W przypadku gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią, organizator będzie wymagał pisemnej zgody podpisanej przez opiekuna prawnego.

 • Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia (wzór w załączniku 1) dostępnej w biurze LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, lub na stronie internetowej www.lgdpartnerstwoizerskie.pl oraz dostarczenie jej do Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie (osobiści, poczta elektroniczna lub tradycyjna) w nieprzekraczalnym terminie do 15.07.2013r. 

6. FORMA KONKURSU:


Krótka prezentacja sceniczna bardzo różnoraka w formie: • śpiew

 • taniec

 • zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich

 • pokaz umiejętności gry aktorskiej

 • pokaz sprawności fizycznej

 •  prezentacja treści kabaretowych

 • małe formy teatralne

 •  gra na dowolnym instrumencie

 •  recytacja

 • występy sportowo-akrobatyczne

 • zdolności manualne

 • prezentacja, wystawa,  rękodzieło

 • inne . . .

7. INFORMACJE OGÓLNE • Występ nie może być dłuższy niż 10 minut  (opracowana wg własnego pomysłu do podkładu muzycznego wg własnego wyboru lub a’capella)

 • Uczestnik zapewnia, że prezentowany przez niego program jest oryginalny

i wolny od wad prawnych a także nie narusza praw osób trzecich. • Osoba występująca nie może być ubrana prowokacyjnie, nie może używać treści dyskryminujących i wulgarnych, nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.

 • Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć przed występem wolny od wad fizycznych nośnik CD z nagraniem podkładu muzycznego.

 • Uczestnik jest zobowiązany powiadomić o niebezpieczeństwach związanych z jego występem, a szczególnie o udziale w nim zwierząt i użyciu ognia.

 • Program powinien być dostosowany do możliwości technicznych Organizatora.

 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za w/w elementy występu.

 • Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy, mikrofony, odtwarzacz CD, rzutnik multimedialny (należy wpisać w karcie zgłoszenia potrzeby w tym zakresie)

 • Wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sam Wykonawca.

 • Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt.

 • Mile widziana publiczność dopingująca swojego faworyta.

 


8.KOMISJA KONKURSOWA • Występy oceniać będzie jury powołane przez Organizatorów.

 • W Komisji nie może zasiadać uczestnik Konkursu.

9. NAGRODY • Jury przyzna nagrody rzeczowe dla  trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii.

 • Uczestnicy poza podium otrzymają drobne upominki.

 • Werdykt Komisji jest ostateczny i nie można się od niego odwołać.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  • Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

 • Organizator nie zwraca kosztów podróży ani żadnych kosztów poniesionych przez uczestników.

 • Kolejność występów ustala Organizator.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody zdrowia i mienia powstałe przed, podczas i po występie.

 • Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu a także odwołania, przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia konkursu bez podawania przyczyn.

 • We wszystkich sprawach nie określonych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

 


Drukuj/generuj pdf

Na skróty