15.01.2019
Agnieszka Muszka

Koniec wieczystego użytkowania

Koniec wieczystego użytkowania

Zgodnie z przyjętą ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018 r., poz. 1716 ze zmian.) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nastąpiło z mocy prawa
z dniem 1 stycznia 2019 roku i dotyczy nieruchomości zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi 
i garażami umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z budynków mieszkalnych. Tego dnia użytkownicy wieczyści stali się właścicielami gruntów, na których stoją ich budynki. Nie ma konieczności pisania żadnych wniosków, ponieważ przekształcenie odbywa się z urzędu. 
Gmina poinformuje mieszkańców o zmianach w oficjalnych zaświadczeniach.

Zgodnie z przyjętą ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018 r., poz. 1716 ze zmian.) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nastąpiło z mocy prawaz dniem 1 stycznia 2019 roku i dotyczy nieruchomości zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi i garażami umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z budynków mieszkalnych. Tego dnia użytkownicy wieczyści stali się właścicielami gruntów, na których stoją ich budynki. Nie ma konieczności pisania żadnych wniosków, ponieważ przekształcenie odbywa się z urzędu. Gmina poinformuje mieszkańców o zmianach w oficjalnych zaświadczeniach.

Zgodnie z w/w ustawą na wydanie dokumentu potwierdzającego przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Gmina ma czas do końca 2019 roku. Takie samo zaświadczenie otrzyma z urzędu sąd rejonowy i dokona odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej.
Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu będzie ponosić na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. Wszystkie osoby, które stały się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczania opłaty za nabycie prawa własności 
w formie rocznej opłaty, płatnej przez okres 20 lat. Wysokość opłaty rocznej za przekształcenie ma odpowiadać wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. Opłaty będą waloryzowane co trzy lata, przy zastosowaniu wskaźników cen ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny.
Właściciel gruntu może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia, co będzie dla niego korzystne, gdyż uniknie waloryzacji opłaty, tak jak będzie miało to miejsce w przypadku wnoszenia opłaty przez okres 20 lat.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sylwia Cichońska – insp. ds. gospodarki gruntami 
w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, pok. nr 10 lub pod nr tel. 75 7811266. 

Zgodnie z w/w ustawą na wydanie dokumentu potwierdzającego przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Gmina ma czas do końca 2019 roku. Takie samo zaświadczenie otrzyma z urzędu sąd rejonowy i dokona odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej.Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu będzie ponosić na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. Wszystkie osoby, które stały się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczania opłaty za nabycie prawa własności w formie rocznej opłaty, płatnej przez okres 20 lat. Wysokość opłaty rocznej za przekształcenie ma odpowiadać wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. Opłaty będą waloryzowane co trzy lata, przy zastosowaniu wskaźników cen ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny.Właściciel gruntu może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia, co będzie dla niego korzystne, gdyż uniknie waloryzacji opłaty, tak jak będzie miało to miejsce w przypadku wnoszenia opłaty przez okres 20 lat.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sylwia Cichońska – insp. ds. gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, pok. nr 10 lub pod nr tel. 75 7811266. 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty