17.05.2023
Paweł Cerkanowicz

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W LWÓWKU ŚLĄSKIM ORAZ DO SĄDU OKRĘGOWEGO W JELENIEJ GÓRZE NA KADENCJĘ 2024 – 2027.

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W LWÓWKU ŚLĄSKIM ORAZ DO SĄDU OKRĘGOWEGO W JELENIEJ GÓRZE NA KADENCJĘ 2024 – 2027.

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że zgodnie z uchwałą Kolegium Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski przystępuje do wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim oraz 1 ławnika do Sadu Okręgowego w Jeleniej Górze.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023r. 

Zgłoszenia kandydatów które wpłyną do rady gminy po upływie ustalonego terminu, pozostaną bez dalszego biegu.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)  jest nieskazitelnego charakteru,

3)  ukończył 30 lat,

4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)  nie przekroczył 70 lat,

6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)  duchowni,

7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)  funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)  radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin :

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem  zgłoszenia:

1)  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ;

 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.10.2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 • dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą:  imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu  osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełnią wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. z 2023r. poz. 217 ) pozostawia się bez dalszego biegu.

 Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego oraz koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji  ponosi –  SKARB  PAŃSTWA.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wydanie zaświadczenia lekarskiego ponosi – KANDYDAT NA ŁAWNIKA

 Wzór karty zgłoszenia wydaje a także zgłoszenia kandydatów przyjmuje Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ul. Rynek 1 ,  pok. Nr 17 ( biuro Rady Miejskiej )

tel. 75 78 13 342 w godzinach pracy Urzędu.

Wzór karty zgłoszenia dostępny jest także na stronach:

 Wyboru ławników Rada Miejska Gminy dokona w głosowaniu tajnym najpóźniej w terminie do końca października 2023 r. 

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                      Rady Miejskiej Gminy

                                                                                                            Gryfów Śląski

                                                                                                       (-)  Mateusz Królak

Drukuj/generuj pdf

Załączniki:

Na skróty