13.10.2021
Paweł Cerkanowicz

Komputery dla dzieci i młodzieży w ramach Konkursu „Granty PPGR”

Komputery dla dzieci i młodzieży w ramach Konkursu „Granty PPGR”

Gmina Gryfów Śląski przystąpiła do Konkursu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” prowadzonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).

W związku z powyższym, zapraszamy osoby zainteresowane i spełniające kryteria zawarte w Regulaminie w/w Konkursu do ubiegania się o przedmiotowe wsparcie, poprzez złożenia odpowiedniego oświadczenia wraz z załącznikami (wzory w załączeniu).

 

Wraz z odpowiednim oświadczeniem, należy złożyć:

– zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną RODO

–  formularz danych osobowych (do kontaktu).

 

Warunkiem zakwalifikowania dziecka/osoby dorosłej- ucznia do możliwości uzyskania wsparcia w ramach w/w Konkursu jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

  • dziecko/ osoba dorosła – uczeńzamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • dziecko/ osoba dorosła – uczeńjest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny),
  • dziecko/ osoba dorosła – uczeń nie otrzymał/o na własność lub w drodze użyczenia,
    w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku
    (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Uwaga: wszystkie w/w warunki muszą być spełnione łącznie

W przypadku wystąpienia ograniczonych środków pieniężnych na projekt, Gmina Gryfów Śląski zastrzega sobie prawo do rozdysponowania zakupionego sprzętu komputerowego wg kolejności składanych oświadczeń.

Miejsca składania dokumentów: stosowne oświadczenie wraz załącznikami należy złożyć – w odniesieniu do uczniów spełniających kryteria określone w regulaminie konkursu:

–  uczęszczających aktualnie do danej szkoły podstawowej zlokalizowanej w obszarze gminy Gryfów Śląskiw odpowiednim sekretariacie: SP nr 1, SP nr 2 i SP w Rząsinach;

uczęszczających aktualnie do danej szkoły średniej w Gryfowie Śląskimw  odpowiednim sekretariacie tej szkoły średniej

nie uczęszczających aktualnie do żadnej z w/w szkół zlokalizowanej na obszarze gminy Gryfów Śląski, ale zamieszkałych na jej obszarzew sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

 

Termin składania dokumentów: do dnia 26 października 2021 r., do godziny 1400.

 

Informujemy, że Gmina, jako Grantobiorca jest zobowiązana m.in. do weryfikacji czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie, poprzez zweryfikowanie złożonego oświadczenia, w tym adresu zamieszkania z listą miejscowości PPGR pozytywnie zaopiniowaną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu.

Gmina Gryfów Śląski, po weryfikacji złożonych oświadczeń, wystąpi z wnioskiem do CPPC o dotację – grant na zakup odpowiedniego sprzętu komputerowego dla uprawnionych dzieci i młodzieży. W przypadku uzyskania grantu zostanie zakupiony w/w sprzęt  a następnie przekazany dla w/w beneficjentów końcowych na podstawie stosunku prawnego np. umowy użyczenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z n/w pracownikami UGiM Gryfów Śląski :

– Marzena Szuflicka – tel. 75 78 11 260 w. 33, mail: oswiata@gryfow.pl

– Krzysztof Rozenbajger – tel. 667 813 552, mail: ue@gryfow.pl

Szczegółowe informacje dotyczące w/w konkursu grantowego są dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Drukuj/generuj pdf

Załączniki:

Na skróty