30.06.2021
Paweł Cerkanowicz

Kolejne dotacje przyznane Gminie Gryfów Śląski

Kolejne dotacje przyznane Gminie Gryfów Śląski

Jak już wcześniej informowaliśmy, w marcu br., w imieniu Gminy Gryfów Śląski zostały złożone  aplikacje, w odpowiedzi na ogłoszone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego dwa konkursy pn.: „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2021” i „Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2021 roku”.

Celem pierwszego konkursu jest wsparcie rozwoju gmin Dolnego Śląska o niskich dochodach podatkowych poprzez udzielenie dotacji celowej na realizację projektów z zakresu zadań własnych gminy, wpisujących się w cele Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, dotyczących podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego.

Zgłoszony przez Gminę Gryfów Śląski w tym konkursie projekt oceniono pozytywnie i została przyznana na jego realizację dotacja w kwocie 123 658 zł. Szacunkowy całkowity koszt projektu to blisko 180 tys. zł. Przedmiotowy projekt obejmuje budowę oświetlenia zewnętrznego typu LED zasilanego energią słoneczną przy drogach i chodnikach będących pod zarządem Gminy Gryfów Śląski – w kilku lokalizacjach oraz – wykonanie nawierzchni zatoki parkingowej przy drodze będącej pod zarządem w/w gminy – przy ul. Lipowej w Gryfowie Śląskim – dz. nr 242.

Określone w ramach w/w projektu lokalizacje punktów świetlnych to miejsca, w których nie ma możliwości zasilenia oświetlenia ulicznego z istniejącej sieci energetycznej lub zainstalowanie tam energetycznych sieci zasilających jest ekonomicznie nieracjonalne, w zestawieniu z alternatywnym oświetleniem solarnym.

Celem przedmiotowego zadania jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego, w tym zwiększenie bezpieczeństwa publicznego oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej na potrzeby społeczności lokalnej.

Natomiast do konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2021 roku”, Gmina Gryfów Śląski zgłosiła projekt pn.: „Oczyszczenie  zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu zielonego i nadanie mu funkcji publicznej – miejsca spotkań o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym we wsi Ubocze w gminie Gryfów Śląski”.

Całkowity koszt w/w projektu oszacowano na poziomie prawie 65 tys. zł., w tym przyznana dotacja to kwota 30 tys. zł. W rezultacie jego  realizacji zostanie utworzona przestrzeń publiczna – miejsce spotkań o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym we wsi Ubocze, poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego i przyległego do niego – dotychczas nieużytkowanego – terenu zielonego. Z w/w miejsca będą korzystali nie tylko mieszkańcy Ubocza, ale także przybywający tam turyści oraz inne osoby korzystające z drogi publicznej przebiegającej bezpośrednio przy tym zagospodarowanym obiekcie.

Ponadto, z uwagi na specyficzne walory przyrodnicze tego miejsca, jako początku cieku wodnego – rzeki Olszówka, która tutaj rozpoczyna i kontynuuje swój długi bieg przez inne miejscowości i tereny gmin naszego regionu – stanowi ono bardzo ciekawe miejsce dla różnego rodzaju działań edukacyjno-dydaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży w obszarze ochrony środowiska, ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do  podniesienia atrakcyjności turystycznej Ubocza i całego obszaru wiejskiego gminy Gryfów Śląski oraz pozytywnie wpłynie na  racjonalne gospodarowanie wodami, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego w/w obszaru wiejskiego i aktywizacji ludności tam mieszkającej.

 

Krzysztof Rozenbajger    

Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych UGiM Gryfów Śląski                                                           

Drukuj/generuj pdf

Na skróty