27.05.2015
Agnieszka Muszka

Jednogłośne absolutorium

Jednogłośne absolutorium

12 maja w sali konferencyjnej gryfowskiego ratusza odbyła się sesja absolutoryjna, w której udział wzięli radni, włodarze miasta i gminy oraz zaproszeni goście.

Sesję rozpoczął przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek, prosząc burmistrza Olgierda Poniźnika o przedstawienie informacji z realizacji uchwał oraz wydanych zarządzeń. Kolejnym punktem były interpelacje i zapytania radnych. Wśród nich znalazły się m.in. sprawy dotyczące interwencji w Powiatowym Zarządzie Dróg w sprawie drogi przy ul. Rzecznej, wykaszania poboczy w mieście i w sołectwach, a także modernizacji chodnika w rynku od strony południowej, pomocy Urzędu Gminy i Miasta w sprawie remontów wspólnot – w tym w zakresie odnowy elewacji. Radni dopytywali się również o plan nowych nasadzeń i projektu zagospodarowania Parku Miejskiego im. Adama Mickiewicza w Gryfowie Śl.

Jednym z wiodących punktów programu obrad było sprawozdanie z realizacji zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śl. w 2014 roku. Prezentację multimedialną na ten temat przedstawiła kierownik ośrodka Krystyna Pietruszewska. Po prezentacji burmistrz Olgierd Poniźnik wyraził wdzięczność wobec pani kierownik i jej pracowników za trudną i często niewdzięczną pracę.

Jednak najważniejszym momentem majowej sesji było przedstawienie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2014 roku oraz informacji o stanie mienia komunalnego przez burmistrza Olgierda Poniźnika.

– Realizacja budżetu w 2014 roku była wyjątkowo dobra. Złożyło się na to m.in. przekroczenie wydatków na dotychczas nie przekraczalną sumę 30.000.000 zł, a także zmniejszenie zadłużenia do poziomu 19,5 proc. oraz realizacja 22 przedsięwzięć inwestycyjnych i 13 zadań remontowych – podsumowywał burmistrz Olgierd Poniźnik. – Budżet 2014 był budżetem bardzo zmiennym, o czym świadczy 11 uchwał zmieniających Rady Miejskiej i moje 24 zarządzenia.

W 2014 roku budżet gryfowskiego samorządu po stronie dochodów wyniósł 29.735.143,89 zł (co stanowi 102,59 proc w stosunku do zaplanowanego), a po stronie wydatków 28.354.984,49 zł (co w stosunku do planu wyniosło 94,7 proc.). Najlepiej zrealizowany został plan, jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, a także od środków transportowych, od spadków i darowizn. Słabo natomiast prezentuje się w tym zestawieniu poziom wpływów ze sprzedaży mienia, który nie osiągnął nawet 50 proc. planu. Najwięcej wydawano w gminie Gryfów Śl. w 2014 roku na oświatę (35,6 proc. całości budżetu), na pomoc społeczną (24,9 proc.) i na administrację (11,1 proc.).

Po wystąpieniu burmistrza przedstawiono pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz pozostałych komisji stałych Rady Miejskiej. Następnie podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz w sprawie absolutorium dla burmistrza za 2014 rok. Radni udzielili absolutorium jednogłośnie.

Oprócz absolutorium podczas majowej sesji radni podjęli również szereg innych uchwał – m.in. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania (pisaliśmy o tym w numerze 9 ZL), a także uchwałę dotyczącą zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów Śląski w rejonie części miasta, jak również wsi Wieżą, Krzewie Wielkie i Proszówka. Oprócz tego przyjęty został Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 oraz nowelizacja budżetu gminy na rok 2015.

Ziemia Lubańska

Drukuj/generuj pdf

Na skróty