04.07.2014
Agnieszka Muszka

Inwestycyjne lato

Inwestycyjne lato

1. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI PŁYTY RYNKU ORAZ REMONT FONTANNY 
W GRYFOWIE ŚLĄSKIM:


1. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI PŁYTY RYNKU ORAZ REMONT FONTANNY W GRYFOWIE ŚLĄSKIM:

Rozmachu nabierają prace remontowe nawierzchni płyty rynku w Gryfowie Śląskim. W przeciągu dwóch miesięcy firma „Axyo.pl” Sp. z o.o. z Podgórzyna zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi wymieniła wszystkie sieci znajdujące się pod główną płytą gryfowskiego rynku tj. sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć wodociągowa oraz rozprowadzono instalację elektryczną na potrzeby zasilania lamp ulicznych stylizowanych historycznie oraz związanych z dodatkową iluminacją Ratusza i fontanny.

Ponadto po konsultacjach z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w związku z odkryciem fragmentów poniemieckiego bruku, który znajdował się pod płytami lastrykowymi uznano, że jego elementy zostaną wkomponowane w ciąg jezdny znajdujący się w północnej części Rynku. Całkowity koszt zadania wyniesie: 849 500,04 zł (słownie: osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych, 04/100) Termin zakończenia robót – 30 wrzesień 2014 r. 


2. WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKOWEJ FONTANNIE 
Z 1908 r. W GRYFOWIE ŚLĄSKIM: 


2. WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKOWEJ FONTANNIE Z 1908 r. W GRYFOWIE ŚLĄSKIM: 


Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego.


Wraz z przebudową płyty rynku rozpoczęły się prace renowacyjne gryfowskiej fontanny, których zakres obejmuje m.in.: sporządzenie dokumentacji fotograficzno rysunkowej, wykonanie badań specjalistycznych: pobranie próbek na ilościową i jakościową zawartość soli, usunięcie wtórnego wypełnienia wnętrza fontanny, rozebranie zewnętrznej podmurówki cokołowej partii cembrowiny, wykonanie nowego uszczelnienia fontanny oraz prace konserwatorskie przy kamiennych elementach fontanny oraz detalach z brązu. 

Za ich wykonanie odpowiedzialna jest firma „TERRA TEMPUS” Sp. z o.o. z Wrocławia. Całkowity koszt renowacji fontanny to: 105 904,78 zł (słownie: sto pięć tysięcy dziewięćset cztery złote, 78/100) z czego 50 000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego. 

3. REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCI RZĄSINY I KRZEWIE WIELKIE:Dzięki pozyskaniu środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie – w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013., dobiegły końca prace remontowe świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim, których zakres obejmował m.in.: wyminę pokrycia dachu oraz z opierzeniem i przemurowaniem kominów, naprawę konstrukcji dachu wraz z klamrowaniem ścian, wykonanie nowych tynków zewnętrznych (elewacja), wykonanie drenażu opaskowego (odwodnienie budynku). Ponadto dobiegają końca prace remontowe świetlicy wiejskiej w Rząsinach, których zakres robót jest tożsamy z pracami wykonanymi na świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim 
z zaznaczeniem dość istotnej różnicy, jakimi były prace remontowe wewnątrz budynku 
tj. przebudowa jednego z pomieszczeń wewnętrznych na parterze świetlicy, skucie tynków wewnętrznych wraz z malowaniem ścian, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 
W obu przypadkach prace wykonywała firma „EL-Stan” z Gryfowa Śląskiego. Łączna wartość tych dwóch zadań wyniesie: 380 247,95 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych, 95/100).
4. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI WRAZ Z SYSTEMEM ODWADNIANIA 
NA UL. 7-DYWIZJI W GRYFOWIE ŚLASKIM:

Dobiegają końca prace remontowe związane z przebudową nawierzchni na ul. 7-Dywizji 
w Gryfowie Śląskim. Dotychczas dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym zakończono prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej o średnicy wewnętrznej 300 mm. Dla zapewnienia czystości wód opadowych odprowadzanych z powierzchni drogi 
i placów posesji wbudowano na końcu kolektora odstojnik wirowy i separator substancji ropopochodnych. Ponadto wykonano poszczególne warstwy konstrukcyjne drogi tj. warstwa odcinająca z piasku i pospółki, podbudowa tłuczniowa. Osadzono również krawężniki po obu stronach jezdni. Do wykonania pozostała jeszcze nawierzchnia jezdni z masy mineralno-bitumiczej oraz chodnik z kostki betonowej. Wykonawcą prac jest firma „HEMAX” Henryk Wasilewski z Mirska. Środki finansowe na realizację inwestycji w kwocie 885 016,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy szesnaście złotych, 00/100) pozyskano
z budżetu państwa w ramach funduszy przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 
5. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W WIEŻY:

W dniu 3 lipca 2014 r. podpisano umowę na wykonanie przebudowy drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w miejscowości Wieża o długości 1 km. Prace budowlane będzie prowadziło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca. Wartość prac to: 344 813,90 zł 
(słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset trzynaście złotych, 90/100). Zakres prac obejmuje m.in.: wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej, przebudowę przepustów, wycinkę krzaków oraz odmulenie rowu. Zadanie zostało dofinansowane 
ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 302 000,00 zł (słownie: trzysta dwa tysiące złotych, 00/100). 


Sporządził: Bartłomiej Cybulski – Inspektor ds. inwestycji i infrastruktury

Drukuj/generuj pdf

Na skróty