01.10.2015
Agnieszka Muszka

INICJATYWA LOKALNA

INICJATYWA LOKALNA

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza, że zgodnie z uchwałą nr XLI/214/14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, nabór wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

I

1) Wnioski mają prawo składać:

a) mieszkańcy Gminy i Miasta Gryfów Śląski bezpośrednio

b) mieszkańcy Gminy i Miasta Gryfów Śląski za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm. ), które mają siedzibę na terenie Miasta i Gminy Gryfów Śląski

2) W ramach inicjatywy lokalnej można realizować zadania publiczne Gminy i Miasta Gryfów Śląski w zakresie:

a) budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność Gminy i Miasta Gryfów Śląski

b) działalności charytatywnej

c) podtrzymywania i upowszechnienia tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

d) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

e) promocji i organizacji wolontariatu

f) nauki, edukacji, oświaty i wychowania

g) kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa

h) ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego

i) porządku i bezpieczeństwa publicznego

3) Wzór wniosku został określony w zarządzeniu nr 26/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia

19 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej(załącznik nr 1)

II

Wniosek należy składać osobiście lub przesyłką pocztową na adres : Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski z dopiskiem „Inicjatywa lokalna”

III

Termin składania wniosków: 23 października 2015r.

IV

1) Wniosek opiniuje Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych uwzględniając kryteria określone w §10 załącznika do uchwały nr XLI/214/14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 5 kwietnia 2014r. wymienionej na wstępie niniejszego ogłoszenia

2) Na podstawie złożonego i zaakceptowanego wniosku Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zawiera z wnioskodawcą umowę, której tekst został określony w załączniku nr 2 do zarządzenia wymienionego

w pkt. I-3

Burmistrz Gminy i Miasta

Gryfów Śląski

/-/ Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty