12.01.2018
Agnieszka Muszka

Informacja w sprawie kontroli segregacji odpadów komunalnych w gminie

Informacja w sprawie kontroli segregacji odpadów komunalnych w gminie

Od lutego bieżącego roku, w dniach odbioru  odpadów komunalnych, przedstawiciele firmy odbierającej odpady komunalne w obecności pracownika urzędu będą prowadzić na terenie gminy kontrole prawidłowej segregacji. Przyczyną podjęcia powyższych czynności była zgłaszana przez firmę niewłaściwa bądź niepełna segregacja odpadów w gospodarstwach domowych.

Analiza sprawozdań złożonych przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu gminy Gryfów Śląski wykazuje, iż masa odpadów zbieranych w sposób selektywny jest niska, a rosną ilości odpadów zmieszanych, co może skutkować nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na gminę kary pieniężnej. Sytuacja taka może spowodować podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nieprawidłowości zgłaszane przez odbiorcę odpadów mówiących o tym, iż znaczna część mieszkańców wyrzuca cenny surowiec recyklingowy tj. opakowania wielowarstwowe, metale, aluminium, plastik czy szkło do pojemników lub worków przeznaczonych na tzw. balast. Są także takie nieruchomości, z których mieszkańcy nie oddają odpadów pozostałych z segregacji.

Przypominamy, że opakowania należy dokładnie opróżnić. Nie trzeba ich myć!

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją mieszkańcy  nieruchomości obecni w domu podczas kontroli zostaną pouczeni i otrzymają ulotki „Jak segregować odpady”. Pozostałe nieruchomości otrzymają przyklejone na pojemnikach lub w widocznych miejscach informacje następującej treści:
W Twoim pojemniku/worku znajdują się odpady podlegające segregacji, np. plastik, metal, szkło czy papier. Ta karteczka to dla Ciebie ostrzeżenie.


Jeżeli ponowna kontrola wystawionych odpadów wykaże fakt stosowania niepełnej segregacji lub niesegregowania, zostanie wszczęte postępowanie w celu wydania właścicielowi gospodarstwa domowego decyzji zwiększającej opłatę adekwatną do oddawania odpadów w sposób nieselektywny (zmieszany).

Krystyna Samborska
Inspektor ds gospodarki odpadami
Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Drukuj/generuj pdf

Na skróty