10.07.2019
Paweł Cerkanowicz

Informacja – Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego

Informacja – Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego

                                                                       Informacja
Na podstawie art. 30, 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego
informuje o przyjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 855/VI/19 z dnia 19 czerwca
2019 r. projektu
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg
wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego
i rozpoczęciu konsultacji społecznych do
przedmiotowego projektu dokumentu
.

Całość informacji

Drukuj/generuj pdf

Na skróty