03.04.2020
Grzegorz Bielak

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gryfowskich przedsiębiorców Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski przygotował „pakiet pomocy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą”.

 

Pomoc jest kierowana do mikro i małych przedsiębiorstw działających na terenie Gminy Gryfów Śląski. Ogłoszenie stanu epidemii spowodowało ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji i zakładów pracy, prowadzących między innymi działalność handlową i gastronomiczną.

Zapisy rozporządzenia spowodowały znaczne ograniczenie prowadzonej działalności lub wręcz konieczność zaniechania jej prowadzenia.

Aby ograniczyć wpływ kryzysu, z jakim mamy do czynienia na funkcjonowanie gryfowskich przedsiębiorców i zapobiec utracie pracy przez mieszkańców gminy Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, po dokonaniu wnikliwej analizy możliwości i kompetencji do udzielenia pomocy, postanowił wprowadzić do stosowania niniejszy pakiet.

Pakiet obejmuje następujące formy pomocy:

 1. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o umorzenie czynszu dzierżawnego za lokal stanowiący własność gminy dla mikro i małych przedsiębiorców za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku.

Ulgi w opłatach czynszowych nie dotyczą zobowiązań przedsiębiorców z tytułu mediów: energia elektryczna, cieplna i inne

 1. Odroczenie i rozłożenie na raty podatków od nieruchomości z ostatecznym terminem spłaty do 15 grudnia 2020 r., z możliwością umorzenia opłaty prolongacyjnej (odsetki z tytułu odroczenia terminów zapłaty); za miesiąc, kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku.
 2. W szczególnie trudnych przypadkach umorzenie podatków lokalnych;
  (Udzielenie wskazanej powyżej pomocy jest uzależnione od złożenia wniosku razem z wymaganymi przepisami prawa dokumentami. W stosunku do poszczególnych przedsiębiorców podstawą decyzji będzie szczegółowa analiza jego sytuacji, wpływ udzielonej pomocy na interes publiczny i przedsiębiorcy oraz poziom pomocy publicznej otrzymanej w ciągu 3 ostatnich lat, licząc od daty złożenia wniosku o zastosowanie ulgi. Każda decyzja będzie podejmowana indywidualnie).

Do wniosku o udzielenie pomocy w jednej ze wskazanych powyżej form należy dołączyć:

 1. Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych.
 2. Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań niepodatkowych.
 3. Oświadczenie dotyczące stanu majątkowego.
 4. Oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 5. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

 1. Dla faktur złożonych do zapłaty w okresie od dnia 01 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wszystkie jednostki organizacyjne gminy będą dokonywały płatności za faktury na rzecz przedsiębiorców bez stosowania mechanizmu podzielonej płatności; udogodnienie nie będzie stosowane dla faktur powyżej 15.000 zł brutto, które dotyczą towarów i usług wrażliwych (np. paliwa, stal, węgiel, smartfony i tablety czy usługi budowlane), a obowiązek opłacania których przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności wynika z przepisów prawa;

Wniosek podpisany wraz z wymaganymi załącznikami, przedsiębiorca może złożyć:

 • w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP, na adres: /8tj6jsp01z/skrytka,
 • drogą mailową sekretariat@gryfow.pl,
 • w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
  Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski,
 • w formie pisemnej poprzez umieszczenie w skrzynce podawczej, która znajduje się na drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski od strony postoju TAXI.

WAŻNE

O udzielenie ulgi może się ubiegać przedsiębiorca, który nie zalega z regulowaniem zobowiązań. W przypadku, gdy sytuacja Przedsiębiorcy nadal będzie trudna mimo przyznanej ulgi, będzie możliwe ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji ulgowej lub o zmianę zawartego porozumienia. Z wnioskiem należy wystąpić minimum 30 dni przed upływem terminu odroczenia lub upływem płatności danej raty.

Przedsiębiorca w każdym przypadku może zwrócić się z odpowiednim wnioskiem. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

W pierwszym etapie postępowania możliwe jest złożenie samego wniosku i uzupełnienie pozostałych dokumentów w terminie późniejszym.

Zgodnie z art.15j ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

Zgodnie z art.53 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, termin płatności opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za 2020 rok został przesunięty do dnia 30 czerwca 2020 roku

Pracownicy Wydziału Finansowego (inspektorzy ds. podatków i opłat) udzielą Państwu niezbędnej pomocy w prawidłowym przygotowaniu dokumentów wymaganych przepisami prawa.

Drukuj/generuj pdf

Załączniki:

Na skróty