26.05.2015
Agnieszka Muszka

Informacja

Informacja

w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników do sądu rejonowego w Lwówku Śląskim na kadencję 2016-2019

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że zgodnie z uchwałą Kolegium Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski przystępuje do wyboru 6 ławników do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015r. 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

  1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

  2)  jest nieskazitelnego charakteru,

  3)  ukończył 30 lat,

  4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

 5)  nie przekroczył 70 lat,

 6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

 7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

  1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

  2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

  3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

  4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy,

  5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy,

  6)  duchowni,

  7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

  8)  funkcjonariusze Służby Więziennej,

  9)  radni gminy, powiatu i województwa.

 Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin :

1)      prezesi właściwych sądów,

2)      stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,

3)      co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

 1)  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

 2)  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ;

3)oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej , a także , że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej , w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie  dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą:  imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu  osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez biegu.

 

Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.

 

Wzór karty zgłoszenia wydaje oraz szczegółowych informacji udziela a także zgłoszenia przyjmuje Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ul. Rynek 1  w pok. Nr 9 ( sekretariat ) tel. 75 78 13 552 oraz w pok. Nr 17 ( biuro Rady Miejskiej ) tel. 75 78 13 342 w godzinach pracy Urzędu.

Wzór karty zgłoszenia dostępny jest także na stronach: 

1)      www.ms.gov.pl

2)      www.gryfow.pl

 

Wyboru ławników Rada Miejska Gminy dokona w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2015 roku.

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                     Rady Miejskiej Gminy

                                                                                                            Gryfów Śląski

                                                                                                       /-/  Robert Skrzypek

Załączniki:

karta_zgloszenia_kandydata_na_lawnika.pdf [76.21 KB]
lista_poparcia.pdf [28.11 KB]
oswiadczenie_nr_1__o_postepowaniu_karnym.pdf [15.88 KB]
oswiadczenie_nr_2___wladza_rodzicielska.pdf [16.1 KB]

Drukuj/generuj pdf

Na skróty