16.04.2021
Paweł Cerkanowicz

III nabór wniosków o dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła.

III nabór wniosków o dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła.

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze ogłosiła dnia 15.04.2021 r. III nabór wniosków o dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła, w ramach trwającego już od początku ub.r. projektu  pn.: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”. Projekt jest dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020.

O grant mogą ubiegać się osoby fizyczne będące:

–   właścicielem domów jednorodzinnych;

–   właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych;

najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu),

zwanymi dalej Grantobiorcami, w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do ograniczenia wysokiej emisji CO2 i innych zanieczyszczeń.

Grantobiorcą może być także wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa oraz TBS.

Grantobiorca musi posiadać uregulowany stan prawny nieruchomości, na której przeprowadzona zostanie przedsięwzięcie, w szczególności prawa własności czy przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.

Wszyscy zainteresowani uczestnictwem w w/w projekcie, spełniający warunki udziału określone w Procedurze realizacji projektu grantowego, mogą składać Formularz zgłoszeniowy wyłącznie drogą elektroniczną.

Nabór rozpocznie się w dniu 29.04.2021r. (czwartek) od godziny 13:00:00 i potrwa do momentu, gdy wartość grantów przekroczy 170% kwoty środków przeznaczonych do rozdysponowania w III naborze.

Krok po kroku jak wnioskować o Grant:

  1. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać odręcznie lub wydrukować, wypełnić odręcznie i podpisać odręcznie.
  2. Nie należy zmieniać formatu Formularza zgłoszeniowego.
  3. Formularz należy zeskanować i przesłać na adres mailowy Grantodawcy: oez@karr.pl w formacie *.pdf jako załącznik. Maksymalny rozmiar wiadomości nie może przekroczyć 20MB. Do wiadomości e-mail można załączyć tylko jeden Formularz zgłoszeniowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy Grantobiorca jest właścicielem/współwłaścicielem/najemcą więcej niż jednej nieruchomości.
  4. Adres e-mail będzie aktywny 04.2021r. od godziny 13:00:00.
  5. Po zawiadomieniu mailowo przez Grantodawcę o zakwalifikowaniu się do projektu Grantobiorca zobowiązany jest dostarczyć w terminie 7 dni kalendarzowych wersję papierową Wniosku o powierzenie Grantu wraz z Załącznikami.
  6. Wniosek należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej w jednym egzemplarzu, do siedziby Grantodawcy (I piętro, sekretariat) w zaklejonej kopercie z adresem KARR S.A., ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Wersja papierowa Wniosku o powierzenie Grantu musi zawierać informacje spójne z przesłaną wersją elektroniczną Formularza zgłoszeniowego.

 

Kwota alokacji na dzień 15.04.2021r. wynosiła: 1.628.216,83 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście szesnaście złotych 83/100). Limit dostępnych środków finansowych może ulec zmianie ze względu na uwolnienie środków z alokacji I i II naboru do projektu.

 

Więcej informacji o naborze oraz formularze dokumentów do pobrania – na stronie KARR S.A. w Jelenie Górze, pod linkiem:  https://karr.pl/ograniczenie-emisji-zanieczyszczen-poprzez-modernizacje-zrodel-ciepla-na-obszarze-aglomeracji-jeleniogorskiej/

Drukuj/generuj pdf

Na skróty