10.01.2008
Agnieszka Muszka

I Powiatowy Konkurs na Temat Parlamentu Europejskiego

I Powiatowy Konkurs  na Temat Parlamentu Europejskiego

I Powiatowy Konkurs  na Temat Parlamentu Europejskiego
„Parlament Europejski jako instytucja pogłębiania procesu   integracji naszego kontynentu”. Adresatem są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu lwóweckiego.

REGULAMIN


I Powiatowy Konkurs  na Temat Parlamentu Europejskiego
„Parlament Europejski jako instytucja pogłębiania procesu   integracji naszego kontynentu”Adresatem są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu lwóweckiego.
Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów zasadami i mechanizmami działania Parlamentu Europejskiego w obrębie procesu integracji kontynentu, ze szczególnym uwzględnieniem okresu jego obecnej kadencji (2004-2009).
Uczestnikami są osoby indywidualne lub zespoły uczniów ( do 3 osób) w trzech kategoriach:
– szkoły podstawowe
– gimnazja
– szkoły ponadgimnazjalne


Organizatorami konkursu są:
– Szkolny Klub Europejski w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim
– Społeczne Biuro Informacyjne posła do Parlamentu Europejskiego Lidii Gerniger de Oedenberg Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 45


Patronat honorowy objęli:
– Poseł do Parlamentu Europejskiego  Lidia Geringer de Oedenberg
– Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik


Patronat medialny sprawuje redakcja „Kuriera Gryfowskiego”.


Zadaniem uczestników jest przygotowanie prezentacji multimedialnej związanej  z tematem niniejszego konkursu.
Prace na nośniku elektronicznym w formacie Power Paint wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1 ) powinny zostać przysłane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2008 r. na adres: Szkolny Klub Europejski w ZSOiZ im. Jana Pawła II  w Gryfowie Śląskim,   ul. Kolejowa 16, 59-620   Gryfów Śląski.


Ogłoszenie wyników nastąpi w kwietniu 2008r. w siedzibie organizatora. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o dokładnym terminie spotkania.
Nagrodami są upominki rzeczowe oraz przedmioty reklamowe Unii Europejskiej.
Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronach internetowych:
– posła do Parlamentu Europejskiego Lidii Geringer de Oedenberg:  www.europosparl.eu.intwww.lgeringer.pl
– Miasta i Gminy Gryfów Śląski:  www.gryfow.pl
– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim:  www.zsoizgryfow.powiatlwowecki.plOrganizatorzy

Drukuj/generuj pdf

Na skróty