12.01.2018
Agnieszka Muszka

Dotacje na wymianę ogrzewania

Dotacje na wymianę ogrzewania

Przypominamy, że trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z ograniczeniem niskiej emisji. Wnioski należy składać w terminie do 26 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ul. Rynek 1, pok. nr 3.

Wykaz dokumentów, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem (oryginały dokumentów wnioskodawca – dotowany zobowiązany jest posiadać do wglądu):

1. kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny władania nieruchomością (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów), aktualny na dzień złożenia wniosku;

    · w przypadku posiadania tytułu prawnego innego aniżeli prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego, zgodę właściciela nieruchomości,

    · w przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania;

2. kserokopia pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej,

3. oryginały dokumentów uprawniających do występowania w imieniu wnioskodawcy:

    · pełnomocnictwo,

    · dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty