04.02.2008
Agnieszka Muszka

Burmistrz powołał Miejsko-Gminną Radę Sportu

Burmistrz powołał Miejsko-Gminną Radę Sportu

Zarządzeniem  z dnia 14 grudnia 2007 r.  burmistrz Olgierd Poniźnik powołał Miejsko-Gminną Radę Sportu w Gryfowie Śląskim.

W skład Rady wchodzi po jednym  zgłoszonym kandydacie desygnowanym przez właściwy statutowo organ organizacji lub instytucji działających na terenie miasta i gminy, realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Ustala się następujący skład Rady: Arkadiusz Klask – Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Krzysztof Złocik – Gimnazjum w Gryfowie Śląskim, Marek Baszak – Uczniowski Klub Sportowy ZSzZiO, Arkadiusz  Cichoń –   Gminny Szkolny Związek Sportowy w Gryfowie Śląskim, Paweł Mizgier –  Rada Gminna Ludowych Zespołów Sportowych w Gryfowie Śląskim, Roman Stana – Gryfowskie Stowarzyszenie Miłośników Tańca, Wioletta Frydrych – Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim, Piotr Olejnik- Szkoła Podstawowa w Uboczu, Beata Hryciew-Listwan – Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim, Rafał Mierzwa – Ludowy Klub Sportowy „ROLNIK „
w Rząsinach, Paweł Kaczmar – Szkoła Podstawowa w Rząsinach, Józef Guzik – Gryfowski Klub Sportowy „GRYF”, 
Przemysław Chorzępa – Uczniowski Klub Sportowy „ATLETA”  w  Rząsinach
      Miejsko-Gminna Rada Sportu w Gryfowie Śląskim jest organem opiniodawczo-doradczym Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Do kompetencji Rady należą zadania określone w art. 18 a ust. 2 ustawy o kulturze fizycznej, a ponadto: współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta i gminy, koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta i gminy, opiniowanie zasad współpracy ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, związkami sportowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej, dokonywanie bieżących ocen imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych w mieście i gminie, propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych, opiniowanie przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień, określonych w odrębnych przepisach. Kadencja będzie trwała 2 lata.


Inauguracyjne posiedzenie Miejsko-Gminnej Rady Sportu w Gryfowie Śląskim odbyło się 10 stycznia 2008 roku i uczestniczył w nim prócz trzynastoosobowego składu Rady Pan Burmistrz Olgierd Poniźnik oraz Pan Sekretarz Jerzy Andrzejczak. W czasie spotkania Rada Sportu wybrała ze swego grona przewodniczącego, którym został Arkadiusz Cichoń, zastępcę przewodniczącego – Piotra Olejnika i sekretarza Rady – Arkadiusza Klask.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty