09.07.2013
Agnieszka Muszka

Absolutoryjna sesja

Absolutoryjna sesja

Czerwcowa sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski, odbywająca się 25 czerwca br., to czas wielu podsumowań, z których najważniejszym było udzielenie absolutorium dla burmistrza Olgierda Poniźnika.

Finansowe podsumowania poprzedziło kilka innych ważnych momentów, które na stałe weszły do specyfiki obrad gryfowskich rajców. Pierwszym z nich było złożenie gratulacji dla Tadeusza Matusewicza, prezesa firmy Matusewicz Budowa Maszyn s.j., przez włodarzy miasta. Powodem było uzyskanie Dolnośląskiego Klucza Sukcesu. To prestiżowe odznaczenie to duma nie tylko dla właścicieli firmy, ale także dla całej lokalnej społeczności, którą wspomniani przedsiębiorcy aktywnie wspierają. Innym powodem do podsumowań były podziękowania dla przewodniczących rad rodziców w trzech gminnych placówkach oświatowych. Burmistrz Olgierd Poniźnik w asyście sekretarza Jerzego Andrzejczaka oraz przewodniczącego RM Roberta Skrzypka wręczył Renacie Celuch, Renacie Dąbal-Krużyńskiej oraz Marcie Krawczyk listy gratulacyjne oraz drobne upominki, wyrażając w ten sposób wdzięczność za ofiarną pracę na rzecz społeczności szkolnej i całego swojego środowiska.

Najważniejszym momentem podczas tych obrad było udzielenie absolutorium dla burmistrza Olgierda Poniźnika za realizację budżetu gminy w roku 2012. Włodarz Gryfowa szczegółowo zaprezentował to, co udało się osiągnąć w tym okresie. Nie wszystkie plany udało się wykonać, ale mimo wielu trudności miejscowa wspólnota samorządowa może odważnie spoglądać w przyszłość. W 2012 roku zrealizowanych zostało 8 zadań inwestycyjnych i 22 przedsięwzięcia remontowe. Z największych jest dokończenie budowy przychodni zdrowia oraz remonty dróg i mostów. Udało się także spłacić 1.579.000 zł kredytu, zadłużając się jedynie na 225.000 zł.

– W 2012 roku przyjęliśmy program działań oszczędnościowych w wielu sektorach naszej gminy – powiedział m.in. burmistrz Poniźnik. – Większa dyscyplina finansowa spowodowała, że we wspomnianym roku nie mieliśmy problemów z domknięciem budżetu. Za wprowadzenie tych oszczędności chce podziękować serdecznie pani skarbnik Annie Jankowskiej i wszystkim pracownikom gminy za okazane zrozumienie i współpracę – dodał.

Po rozpatrzeniu sprawozdań oraz uchwał komisji Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej radni podęli decyzję o udzieleniu absolutorium włodarzowi gminy i miasta.

Ostatnim aktem czerwcowych obrad było podjecie szeregu uchwał ważkich dla bieżącego funkcjonowania miejscowej społeczności.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty