16.07.2015
Agnieszka Muszka

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Szanowni MieszkańcyZgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), która doprecyzowała obowiązki Wspólnot Mieszkaniowych oraz Spółdzielni Mieszkaniowych dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że od 1 października 2015 r.:

  • w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową;

  • wspólnota mieszkaniowa ponosi wynikające z ustawy opłaty bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu – w części odpowiadającej stosunkowi liczby osób zamieszkujących lokal do liczby osób zamieszkujących we wszystkich lokalach;


  • osoba, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoba faktycznie zamieszkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej nie jest obowiązana do wykonywania obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy.W związku z powyższym właścicielem nieruchomości obowiązanym do złożenia „zbiorczej” deklaracji obejmującej wszystkie lokale w budynkach wielolokalowych oraz uiszczania opłat jest Wspólnota Mieszkaniowa lub Spółdzielnia Mieszkaniowa.


Deklaracje złożone przez poszczególnych mieszkańców zostaną „wygaszone” na podstawie deklaracji złożonych przez zarządcę z dniem 30 września 2015 r.


Informujemy ponadto, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od października (termin płatności do 15 listopada 2015) mieszkańcy poszczególnych lokali wnosić będą do Spółdzielni Mieszkaniowej lub Wspólnoty Mieszkaniowej, a podmioty te uiszczać będą opłatę do Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.


Opłaty za miesiąc wrzesień z terminem płatności do dnia 15 października 2015 r. należy dokonać jak dotychczas na indywidualne konta Gminy i Miasta Gryfów Śląski.


Osoby, które wpłaciły z wyprzedzeniem należności za gospodarowanie odpadami, prosi się o złożenie wniosku o zwrot nadpłaty na konto bankowe. Wnioski te składać należy w tutejszym Urzędzie w pokoju nr 3


Numery telefonów kontaktowych w sprawie wysokości nadpłat: 75 78 11267, 75 7812952


 


Paulina Graczyk

Drukuj/generuj pdf

Na skróty