01.02.2021
Paweł Cerkanowicz

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2021 r.

Zmiana wysokości stawki opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski,

informujemy, że w dniu 22 grudnia 2020 r. na wniosek Burmistrza Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski podjęła uchwałę nr XXVI/154/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Gryfów Śląski oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Zawarta w uchwale podwyżka stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest skutkiem drastycznego wzrostu cen za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, ze względu na które dochody pochodzące z opłat za odpady nie pokrywają bieżących kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami.

W związku z ustaleniem nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6m. ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), burmistrz zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 lutego 2021 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą:

dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

  1. 26 złod jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – stawka podstawowa,
  2. 52 złod każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów (* w przypadku braku segregacji opłata wzrasta dwukrotnie),
  3. zwalnia się z częściz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

WAŻNE:

W przypadku skorzystania przez właściciela nieruchomości z ulgi związanej
z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku, od właściciela takiej nieruchomości nie będą odbierane odpady bio w ramach funkcjonującego systemu,
jak i również nie będzie on mógł przekazać tych odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

UWAGA: Posiadanie przydomowych kompostowników i kompostowanie w nich bioodpadów, na podstawie których przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie podlegało regularnym kontrolom.

dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi) stawka opłaty wyniesie:

1) dla pojemnika o pojemności 120 litrów- 6,34 zł,

2) dla pojemnika o pojemności 240 litrów- 12,69 zł,

3) dla pojemnika o pojemności 1100 litrów- 58,20 zł.

UWAGA: W przypadku braku segregacji opłata za pojemnik wzrośnie dwukrotnie.

 

SEGREGACJA ODPADÓW JEST OBOWIĄZKIEM A NIE WYBOREM

Przypominamy mieszkańcom, że znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości w całym kraju obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie utrzymania czystości (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy).

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Burmistrz z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

Przygotowała: 

Agnieszka Olszówka

insp.ds. gospodarki odpadami

Drukuj/generuj pdf

Na skróty