21.02.2023
Paweł Cerkanowicz

ZESTAWIENIE PRZYZNANYCH DOTACJI NA WSPARCIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚĆI POŻYTKU PUBLICZNEGO Z BUDŻETU GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI W ROKU 2023

ZESTAWIENIE  PRZYZNANYCH  DOTACJI  NA  WSPARCIE  DZIAŁAŃ  Z  ZAKRESU DZIAŁALNOŚĆI POŻYTKU PUBLICZNEGO Z BUDŻETU GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI W ROKU 2023

OGŁOSZENIE

            Burmistrz  Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że  rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 19 stycznia 2023 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 6/2023 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2023 roku, Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Zarządzeniem Nr 8/2022  z dnia 20 stycznia 2023 roku, w składzie :

  1. Jerzy Andrzejczak – przewodniczący Komisji,
  2. Agnieszka Muszka – członek Komisji,
  3. Marzena Szuflicka – członek Komisji

dokonała otwarcia  i oceny ofert złożonych na realizację zadań z w/w  zakresu.

Komisja  oceniła oferty zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski przyznał kwoty dotacji organizacjom  wymienionym  w zestawieniu:

 

 

ZESTAWIENIE  PRZYZNANYCH  DOTACJI

NA  WSPARCIE  DZIAŁAŃ  Z  ZAKRESU  DZIAŁALNOŚĆI  POŻYTKU  PUBLICZNEGO

Z  BUDŻETU  GMINY  GRYFÓW  ŚLĄSKI  W  ROKU  2023

 

 

L.p.

 

Nazwa  podmiotu

 

Wysokość przyznanej dotacji

 

 

 

Zad. 1

 

 

Kultura fizyczna i sport

 

 

138.000
1. Gryfowski Klub Sportowy „GRYF”

 

95.000
2. Rada Gminna Ludowych Zespołów Sportowych

 

5.000
3. Gminny Szkolny Związek Sportowy

 

10.000
4. Ludowy Klub Sportowy ZRYW

 

18.000
5. Stowarzyszenie Aktywny Gryfów „Cross Gryfitów”

 

9.000
6. PZW –Koło w Gryfowie Śląskim

 

1.000
 

Zad. 2

 

Kultura, sztuka, tradycje narodowe i regionalne i regionalne, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz inicjatywy promujące Gryfów Śląski

 

 

 

10.000

1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

 

1.000
2.

 

Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego 5.500
3.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki 3.500
 

L.p.

 

Nazwa  podmiotu

 

Wysokość  przyznanej dotacji

 

Zad.3 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wycieczek i rajdów turystyczno-krajoznawczych

 

7.000
1. GKS GRYF

 

5.000
2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny

 

2.000
 

Zad.4

 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i promocji zdrowia

 

 

5.540

1. TPD w Mirsku

 

1.540
2. Stowarzyszenie MOCNI

 

4.000
 

Zad.5

 

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży jako przeciwdziałanie uzależnieniom

 

40.000
1. Homo Viator

 

15.000
2. GKS GRYF

 

20.000
3. Koło Gospodyń Wiejskich

 

5.000
Drukuj/generuj pdf

Na skróty