07.03.2011
Agnieszka Muszka

Zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Rząsinach

Zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Rząsinach

W styczniu 2011r. rozpoczynając proces racjonalizacji sieci szkół podstawowych w gminie Gryfów Śląski podjęto decyzję o przedłożeniu pod obrady Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Rząsinach. Dlaczego tę szkołę?

Jest to najmniejsza szkoła, do której uczęszcza w bieżącym roku szkolnym 41 uczniów (w tym 4 do oddziału ,,0”) i jednocześnie najdroższa szkoła-koszt utrzymania jednego ucznia to około 20,5 tys zł. Gmina ze swojego budżetu dopłaca do jej funkcjonowania około 470tys.zł. Biorąc pod uwagę dane demograficzne z ewidencji ludności w następnych latach nie wzrośnie liczba uczniów.

 

Sprawa likwidacji tej szkoły nie jest zaskoczeniem, gdyż w czasie zebrania wiejskiego w dniu 18 lutego 2009r. dokonano analizy funkcjonowania szkoły, a Burmistrz Gminy Gryfów Śląski-Olgierd Poniźnik dał rząsińskiej społeczności szansę na utrzymanie tej szkoły obiecując, że do końca kadencji nie podejmie zamiaru likwidacji szkoły ale w tym okresie rodzice uczniów szkoły wraz z nauczycielami i miejscowymi liderami zastanowią się nad utrzymaniem innej formy prowadzenia szkoły. Ten okres ,,karencji” przeminął i nic znaczącego w tej sprawie nie wydarzyło się. Założono jedynie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny i wystąpiono do Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację Stowarzyszenia.

 

Biorąc pod uwagę tegoroczna trudną sytuacje finansową gminy i brak zdecydowanych kroków ze strony społeczności Rząsin podjęto decyzję o zamiarze likwidacji szkoły. Zamiar ten omówiono na spotkaniu konsultacyjnym Radnych z kierownictwem Urzędu oraz na spotkaniu z rodzicami uczniów szkoły. Następnie szczegółowo przedstawiono uzasadnienie do projektu uchwały na posiedzeniach stałych komisji Rady Miejskiej Gminy.
Zaproponowano trzy warianty rozwiązania sprawy. Pierwszy: uczniowie ze zlikwidowanej Szkoły zostaliby przeniesieni do szkoły Podstawowej w Uboczu. Drugi: uczniowie zostaliby przeniesieni do Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim i trzeci: szkołę przyjmie jako organ prowadzący – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi. Po wielu dyskusjach stwierdzono, że wariant pierwszy i drugi nie jest do przyjęcia, rodzice uczniów, samorząd sołecki i Stowarzyszenie Rozwoju Wsi zadeklarowali prowadzenie szkoły, ale od roku szkolnego 2012/2013,  i prosili o przesunięcie likwidacji o 1 rok.
Mimo tych deklaracji Burmistrz nie wycofał projektu uchwały, gdyż stwierdził, że przełożenie likwidacji o kolejny rok jest dla budżetu gminy nie bez znaczenia i nie daje gwarancji na realizację pomysłu zmiany organu prowadzącego, biorąc pod uwagę wcześniejsze działania.

 

W dniu 28 lutego 2011r. na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Gminy nie podjęto w/w uchwały stosunkiem głosów-13 przeciw przy 2 wstrzymujących- sprzeciwiając się w ten sposób zamiarowi likwidacji szkoły. Tę decyzję pozostawiamy bez komentarza.

 

Reasumując-decyzje dotyczące likwidacji nie tylko szkoły ale także pojedynczych stanowisk pracy są decyzjami bardzo trudnymi. Gdyby Państwo Polskie i elity rządowe traktowały samorządy terytorialne po partnersku i zapewniły wystarczającą subwencję, na pewno tych trudnych decyzji nie trzeba byłoby podejmować.  Ale ponieważ tak nie jest i chyba długo nie będzie, to musimy, niestety, dalej borykać się z nieakceptowanymi społecznie decyzjami.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty