03.03.2014
Agnieszka Muszka

Zakaz wypalania traw

Zakaz wypalania traw

Przypomina się, ze zgodnie  z art.124  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U z  2009  Nr 151,poz.120 z późn. zmianami)    zabrania się   wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów  przydrożnych, szlaków kolejowych, trzcinowisk lub szuwarów. 

Kto  nie przestrzega  w.w zakazu podlega karze aresztu lub grzywny ( art.131  wyżej wymienionej ustawy).

Wypalanie traw grozić może  rolnikom  również utratę części lub całości  unijnych dopłat.     

Ponadto art.30  ust.3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach(Dz.U. z 2011 Nr 12,poz.59 z późn. zm.) „ w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m  od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących  wywołać  niebezpieczeństwo, a  w szczególności:       

  1. rozniecania poza miejscami wyznaczonymi  do tego celu przez właściciela  lasu lub nadleśniczego,
  2. korzystania z otwartego ognia
  3. wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”

 Wypalanie traw  powoduje ogromne  straty w środowisku naturalnym. Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, co powoduje  zmniejszenie  widoczności na drogach i może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych. Pożary mogą  też się  przenieść na  pobliskie budynki i lasy. 

Działania gaśnicze jednostek straży pożarnych   w takich przypadkach prowadzone są  najczęściej w trudnym terenie,  co zwiększa awaryjność samochodów pożarniczych  i sprzętu . Wskutek  tego  rosną koszty ponoszone przez  nasze  ochotnicze straże pożarne, które są finansowane z  budżetu  gminy, czyli nas wszystkich mieszkańców. Strażacy zaangażowani w   akcje gaszenia  pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie  mogą być potrzebni  do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu.

Nasze   jednostki  OSP  odnotowały już  interwencje  w zakresie gaszenia  palących się  traw  i pozostałości roślinnych.  

Apeluje się o rozwagę.   

Drukuj/generuj pdf

Na skróty