01.09.2020
Paweł Cerkanowicz

Wysokie miejsce Gminy Gryfów Śląski w rankingu finansowym samorządów w Polsce w 2019 roku.

Wysokie miejsce Gminy Gryfów Śląski w rankingu finansowym samorządów w Polsce w 2019 roku.

Z przyjemnością informujemy, że nasza gmina zajęła wysokie miejsce w Rankingu Finansowym Samorządów w Polsce. Ranking opracowany został przez naukowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który bada kondycję finansową gmin i powiatów z całego kraju. Tworzony jest w oparciu o dane przekazywane przez Regionalną Izbę Obrachunkową (RIO – organ kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego).

W rankingu za 2019 rok Gmina Gryfów Śląski uplasowała się na 70 miejscu wśród 628 gmin miejsko-wiejskich w Polsce (w województwie dolnośląskim zajęliśmy piąte miejsce). Warto podkreślić, że w stosunku do roku 2018 zanotowaliśmy awans aż o 47 miejsc (pozycja w rankingu z 2018 roku to 117 miejsce).

Wysokie miejsce w opublikowanym zestawieniu potwierdza, że nasza gmina prowadzi zrównoważoną i aktywną działalność inwestycyjną oraz postrzegana jest jako przyjazny samorząd. Uzyskany wynik to motywacja do dalszej wytężonej pracy na rzecz Mieszkańców oraz kontynuacja obranego kierunku rozwoju.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce to pełne opracowanie, które obejmuje wszystkie samorządy. Jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone siedmioma aktualnymi, najważniejszymi wskaźnikami ekonomicznymi:

  1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem,
  2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem,
  3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem,
  4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
  5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń,
  6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem,
  7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

W badaniu ekonomiści przeanalizowali finanse 2 790 polskich gmin, miast i powiatów. Jednostki samorządu terytorialnego podzielono na pięć kategorii – gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu oraz powiaty ziemskie. Badali sposób gospodarowania pieniędzmi, pracowali na „twardych danych” – oficjalnych sprawozdaniach finansowych, jakie każda jednostka samorządu terytorialnego składa do Okręgowej Izby Obrachunkowej.

Marek Kurec

Skarbnik Gminy Gryfów Śląski

Drukuj/generuj pdf

Na skróty