14.08.2014
Agnieszka Muszka

Wyprawka szkolna 2014

Wyprawka szkolna 2014

Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski uprzejmie informuję, że Rada Ministrów 29 lipca 2014 r. przyjęła do realizacji Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”.

 Realizacja programu odbywać się będzie na podstawie: 
1. Uchwały Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r.  w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” 
oraz 
2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. poz. 1024).

 Realizacja programu odbywać się będzie na podstawie: 

1. Uchwały Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” 

oraz 

2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. poz. 1024).

Z programu mogą skorzystać:

 uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III lub VI szkoły podstawowej, klas II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego, klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowe, 

jeżeli pochodzą z rodzin:

a) spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 
z późn. zm.) tj. kwoty 539 zł;
b) nie spełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych 
w art. 7  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 182, z późn. zm.), tj.  z powodu występujących w rodzinie: ubóstwa; sieroctwa;  bezdomności;   bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby;  przemocy w rodzinie;  potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej;
 uczniowie:
1)    słabowidzący, 
2)    niesłyszący, 
3)    słabosłyszący,
4)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 
5)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6)    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7)    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8)    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7 
– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.
 uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników (w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy j edną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych)  jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015,  w terminie do 10 września 2014 r.
Drukuj/generuj pdf

Na skróty