16.08.2011
Agnieszka Muszka

Wyprawka szkolna 2011/2012

Wyprawka szkolna 2011/2012

Termin składania wniosków do szkół: od dnia 25 sierpnia 2011 r. do dnia 6 września 2011 r. (wnioski do pobrania w szkole, do której będzie uczęszczać uczeń).

1. Pomoc w formie dofinansowanie do zakupu podręczników udzielana  jest uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę:

 

 • w klasach I-III szkoły podstawowej
 • w klasie III gimnazjum,
 • oraz uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz  z niepełnosprawnością sprzężoną w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w r. sz. 2011/2012 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia i II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

 

2. Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie:

 

 • pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej),
 • pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny przekracza w/w kwotę, a w rodzinie wstępuje szczególna sytuacja życiowa np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, bezradności                    w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa (art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej),
 • posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

3. Wysokość dofinansowania wynosi:

 

 • dla uczniów klas I-III szkół podstawowych ,
 • dla uczniów klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych klas I –III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.

 


do kwoty 180 zł

 

 

 • dla uczniów klas III gimnazjów,
 • dla uczniów klas III ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów klas III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz uczniów   klas VI ogólnokształcących szkół baletowych,
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjów, uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół baletowych,

 


do kwoty 325 zł

 

 

 • dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół uzycznych I stopnia oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół baletowych

 


do kwoty 210 zł

 

 

 • dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczych szkół zawodowych 

 


do kwoty 315 zł

 

 

 • dla uczniów niepełnosprawnych szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych ,
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, uczniów niepełnosprawnych  klas VII-IX ogólnokształcących szkół baletowych oraz uczniów niepełnosprawnych liceów plastycznych.

 


do kwoty 390 zł

 

 

4. Pomoc jest udzielna na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 

5. Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego  (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku). W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów.

6. W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 351 zł do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

7. W przypadku uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności  jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty do wniosku  należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

8. Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012. 

9. Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, rachunek, paragon  lub oświadczenie o zakupie podręczników z zawartą informacją, iż opisane wydatki rozliczone zostały tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. – „Wyprawka szkolna”.

 

W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu podręczników zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki. 

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. Nr 111, poz. 652).

Drukuj/generuj pdf

Na skróty