25.06.2008
Agnieszka Muszka

Wsparcie dla wiejskich bibliotek publicznych

Wsparcie dla wiejskich bibliotek publicznych

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, jako partner Fundacji Billa i Melindy Gates, rozpoczyna realizację w Polsce Programu Bibliotecznego, którego celem jest ułatwienie bibliotekom publicznym dostępu do komputerów, Internetu i szkoleń.

Program Biblioteczny będzie realizowany we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które równolegle uruchamia własny program „Biblioteka+”. Porozumienie w tej sprawie podpisali w dniu 20 czerwca Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Jerzy Koźmiński, Prezes PAFW.
Program Biblioteczny będzie realizowany w Polsce przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), utworzoną przez PAFW. Głównym zadaniem FRSI będzie opracowanie szczegółowego planu realizacji Programu, a następnie jego wdrożenie na terenie Polski. Przedsięwzięcie zaplanowane jest na cztery lata.


Głównym celem Programu Bibliotecznego Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wzmocnienie informacyjnej i społecznej roli bibliotek na obszarach wiejskich i w małych miastach poprzez pomoc w ich przeobrażaniu w nowoczesne, wielofunkcyjne centra informacyjne, kulturalne i edukacyjne, animujące także aktywność obywatelska. Ideą programu jest umożliwienie marginalizowanym grupom społecznym spełnianie ich potrzeb i aspiracji poprzez rozpowszechnianie nowoczesnych narzędzi zdobywania wiedzy i informacji. Istotna częścią Programu Bibliotecznego będzie wzmacnianie kompetencji i prestiżu zawodowego bibliotekarzy, m.in. poprzez szkolenia i edukację.


Nowoczesne technologie (ICT) stanowią siłę napędową postępu społecznego i gospodarczego, wciąż jednak dostęp do nich jest ograniczony. Polska jest jednym z krajów europejskich o najniższym stopniu regularnego użytkowania komputerów i Internetu. Istnieją też bardzo duże różnice pod względem stopnia wykorzystania ICT wśród różnych grup społecznych. Z Internetu regularnie korzysta jedynie 5% mieszkańców obszarów wiejskich. Likwidacja nierówności pomiędzy miastem a wsią jest niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju całego kraju.


Program Biblioteczny Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności jest jedną z odpowiedzi na te wyzwania. W ramach Programu, w reakcji na istniejące potrzeby, zostanie opracowany szczegółowy plan pomocy polskim bibliotekom w zapewnieniu sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także szkoleń dla bibliotekarzy i użytkowników bibliotek.


Obecnie Fundacja przygotowuje taki plan. W kilkudziesięciu gminach prowadzone są badania, których celem jest lepsze rozpoznanie sytuacji bibliotek i bibliotekarzy oraz potrzeb lokalnych społeczności.


Program Biblioteczny Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności będzie realizowany w ściślej współpracy i koordynacji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które równolegle prowadzi długofalowy program „Biblioteka +” – jego realizatorem jest Instytut Ksiązki. Cele obydwu przedsięwzięć są bardzo zbieżne, a podpisane 20 czerwca Porozumienie o Współpracy zakłada, iż obydwa programy będę kształtowane w taki sposób, aby jak najlepiej mogły się one wzajemnie wzmacniać i uzupełniać.


PAFW planuje również nawiązać i rozwinąć współpracę z Biblioteką Narodową, bibliotekami wojewódzkimi i powiatowymi, a także z samorządami oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi.


Dodatkowych informacji udzielają:


    * Krzysztof Nowak, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, tel. (22) 828-87-27, e-mail: krzysztof.nowak@frsi.org.pl
    * Robert Milewski, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, tel. (22) 828-43-73, e-mail: r.milewski@pafw.pl

Drukuj/generuj pdf

Na skróty