08.08.2022
Paweł Cerkanowicz

WERYFIKACJA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WERYFIKACJA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski!

Informujemy, że w ramach uszczelniania gminnego systemu gospodarki odpadami prowadzona jest weryfikacja danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sprawdzane są m.in. informacje dotyczące liczby osób zamieszkujących nieruchomości. Należy pamiętać, że każdy z nas niezależnie od wieku generuje odpady. Nie zgłaszając faktycznej liczby domowników obciąża się kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami uczciwych mieszkańców gminy.

Kontrola złożonych deklaracji odbywa się w oparciu o informacje będące
w posiadaniu Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski a także w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych (m.in.: MGOPS-u, szkół, przedszkoli, żłobka) oraz danych uzyskanych od Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminachkto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub podaje w niej nieprawdę– podlega karze grzywny do 500 zł.

Apelujemy zatem do wszystkich mieszkańców, którzy w dotychczas złożonych przez siebie deklaracjach „odpadowych” nie dokonali aktualizacji danych dotyczących liczby osób zamieszkujących ich nieruchomości (np. z powodu wprowadzenia się nowych osób, przyjęcia uchodźców, powrotu domownika z zagranicy/studiów, urodzenia się dziecka, itd.), aby niezwłocznie dokonali stosownych zmian. Jednocześnie przypominamy, że opłatę za odpady komunalne uiszcza się w miejscu zamieszkania, które nie zawsze tożsame jest z adresem zameldowania.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty