07.02.2018
Agnieszka Muszka

Szkoły przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Szkoły przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.
Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WD 2014 2020 tj. „Podniesienie u uczniów komp. kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie niezbędnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.” poprzez realizację następujących działań
edukacyjnych dla uczniów ze SP Gryfów Śląski i SP Ubocze

Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WD 2014 2020 tj. „Podniesienie u uczniów komp. kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie niezbędnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.” poprzez realizację działań edukacyjnych dla uczniów ze SP Gryfów Śląski i SP Ubocze.

Realizacja  działań edukacyjnych dla uczniów ze SP Gryfów Śląski i SP Ubocze.:
a) realizację inicjatyw związanych z kształtowaniem komp. kluczowych na rynku pracy;
b) wsparcie nauki j. obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych. i ICT oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej.
c) tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego – pracownie przedmiotowe w szkołach objętych projektem zostaną wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne służące do nauczania metodą eksperymentu, uczniowie będą realizować zajęcia metodą eksperymentu, a n-le zostaną przeszkoleni.
d) zapewnienie lepszej opieki specjalistycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Cel jest zgodny z Osią priorytetową 10 Edukacja, Dział. 10.2 i Poddziałaniem 10.2.3 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 2 szkół z gminy Gryfów Śląski.
Projekt obejmuje wsparciem 225 uczniów (112 dziewcząt, 113 chłopców) w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych na zajęciach dodatkowych i stymulowania rozwoju dzięki zajęciom specjalistycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zostaną doposażone pracownie przedmiotowe (w tym pracownie przyrodnicze) w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, a także w pomoce dydaktyczne do rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i prowadzenia terapii.
Nauczyciele podniosą swoje kompetencje zawodowe.
Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte trwałe rezultaty m. in:
-wykorzystanie doposażenia zakupionego dzięki EFS do pracowni matematycznej i przyrodniczej w 2 szkołach,
-nabycie kompetencji kluczowych przez 203 uczniów (101dz,102),
-podniesienie kompetencji zawodowych u 21 n-li (18K,3M),
Działania w projekcie realizowane będą w oparciu o aktualną, indywidualną diagnozę zapotrzebowania szkół w tym zakresie.
Diagnoza została zatwierdzona przez organ prowadzący.

Realizacja  działań edukacyjnych dla uczniów ze SP Gryfów Śląski i SP Ubocze.:

a) realizację inicjatyw związanych z kształtowaniem komp. kluczowych na rynku pracy;

b) wsparcie nauki j. obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych. i ICT oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej.

c) tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego – pracownie przedmiotowe w szkołach objętych projektem zostaną wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne służące do nauczania metodą eksperymentu, uczniowie będą realizować zajęcia metodą eksperymentu, a n-le zostaną przeszkoleni.

d) zapewnienie lepszej opieki specjalistycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cel jest zgodny z Osią priorytetową 10 Edukacja, Dział. 10.2 i Poddziałaniem 10.2.3 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 2 szkół z gminy Gryfów Śląski.

Projekt obejmuje wsparciem 225 uczniów (112 dziewcząt, 113 chłopców) w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych na zajęciach dodatkowych i stymulowania rozwoju dzięki zajęciom specjalistycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zostaną doposażone pracownie przedmiotowe (w tym pracownie przyrodnicze) w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, a także w pomoce dydaktyczne do rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i prowadzenia terapii.

Nauczyciele podniosą swoje kompetencje zawodowe. Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte trwałe rezultaty m. in:-wykorzystanie doposażenia zakupionego dzięki EFS do pracowni matematycznej i przyrodniczej w 2 szkołach,-nabycie kompetencji kluczowych przez 203 uczniów (101dz,102),-podniesienie kompetencji zawodowych u 21 n-li (18K,3M),Działania w projekcie realizowane będą w oparciu o aktualną, indywidualną diagnozę zapotrzebowania szkół w tym zakresie.

Diagnoza została zatwierdzona przez organ prowadzący.

PROCEDURA REKRUTACJI:

a) zgłoszenie ucznia do udziału w projekcie dokonuje rodzic u n-la

b) następnie wypełnione zostają dokumenty rekrutacyjne deklaracja uczestnictwa w projekcie, formularz zgłoszeniowy, regulamin uczestnictwa. oraz umowa z uczestnikiem projektu

c) zebranie komisji rekrutacyjnej w celu przeanalizowania dokumentów i zakwalifikowania do projektu.

Skład komisji rekrut.: n-l i dyr. ze szkoły. Jeden uczestnik może brać udział w więcej niż 1 rodzaju zajęć.

d) spotkanie n-la z rodzicem w celu zakończenia procesu rekrutacji

e) podpisanie dokumentów rekrut. przez dyr. i rodzica. Uczniowie zostaną zakwalifikowani do odpowiednich grup na podstawie przeprowadzonych testów kompetencji.

Grupy będą zróżnicowane w celu doboru odpowiedniego stopnia trudności realizowanego podczas zajęć materiału.

KRYTERIA REKRUTACJI :

a)uczniowie niepełnosprawni – 5pkt.

b)uczniowie pobierający stypendium socjalne – 4pkt.

c)uczniowie korzystający z dożywiania w szkole – 3pkt.

d) uczniowie mający trudności w uczeniu się – 2pkt.

e) uczniowie zdolni, którzy mają osiągnięcia w konkurs., olimpiadach – 1pkt.

W przypadku takiej samej liczby pkt. o kolejności zgłoszenia do proj. będzie decydować opinia wychowawcy lub opinia poradni. A w sytuacji, gdy do udziału w projekcie zgłosi się większa liczba osób chętnych niż zakładana, zostanie utworzona lista rezerwowa, umożliwi to zastępowanie uczestników projektu innymi osobami w razie ich ewentualnej rezygnacji.


W obu gminnych szkołach; Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim i Szkole Podstawowej w Uboczu, zajęcia z uczniami rozpoczynają się w lutym.Koordynator projektu Jadwiga Hawryluk

Drukuj/generuj pdf

Na skróty