23.10.2015
Agnieszka Muszka

Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

20 października odbyła się sesja zwyczajna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski.

Głównym tematem sesji była informacja z działalności Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie oraz prezentacja ogólnych założeń PROW 2014-2020 i analizy SWOT obszaru Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie.

Zanim przystąpiono do obrad, odbyła się uroczystość przekazania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości -Obszar Gryfów Śląski, firmie Solar Eco Energia Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Techniki Grzewczej Jarosław Mielniczyn -Gryfów Śląski.

Wręczenia zezwolenia, właścicielowi Jarosławowi Mielniczynowi, dokonała Prezes Zarządu Kamiennogórskiej Strefy Ekonomicznej pani  Iwona Krawczyk.

Solar Eko Energia jest lokalnym mikroprzedsiębiorstwem,  ma doświadczenie w dystrybucji urządzeń z branży energii odnawialnej. Nowy zakład powstanie na działce o powierzchni ponad 1 ha w Gryfowie Śląskim, przy drodze krajowej nr 30. Termin zakończenia realizowanej inwestycji planowany jest na 2018 rok. Tylko w pierwszym etapie przedsiębiorca z Gryfowa Śląskiego zamierza zainwestować 650 tys. zł.

W głównym temacie obrad sesji głos zabrała prezes LGD Bożena Mulik, która omówiła przygotowaną prezentację.W związku z rozpoczęciem nowego okresu programowania 2014 – 2020 oraz możliwością uzyskania pomocy finansowej ze środków unijnych w ramach inicjatywy  LEADER,  na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej, tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego oraz na projekty grantowe dla organizacji pozarządowych, niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych. Pani prezes zachęcała wszystkich mieszkańców do włączenia się do  prac przy  nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Izerskiego, zwracając uwagę zebranych na to, że stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie działające w budynku Ubocze 300 jest otwarte na pomysły i propozycje działań, które będzie można uwzględnić w LSR na lata 2014 – 2020.

 

Bożena Mulik zaprosiła zebranych na stronę internetową www.lgdpartnerstwoizerskie.pl gdzie po kliknięciu na baner  „Konsultacje społeczne PROW 2014-2020” można wypełnić ankietę. Wypełnienie ankiety pozwoli stowarzyszeniu na poznanie  potrzeb mieszkańców  i uwzględnienia  pomysłów w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

W kolejnym punkcie obrad wybrano ławników do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim na kadencję 2016- 2019. Ławnikami zostali: Jolanta Iwona Bykowska, Teresa Ciereszko, Sylwia Renata Deliman, Janusz Franciszek Gałucha, Paulina Owoc, Justyna Rusinek.

 

W trakcie sesji podjęto następujące uchwały:

 

– w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Gryfów Śląski,

( zmiana polega na tym, iż powyższą opłatę uiszcza się  z dołu za miesiąc kalendarzowy, do 15 dnia następnego miesiąca)

 

– w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2016

(stawki pozostały na poziomie  2015)

 

– w sprawie podatku od środków transportowych

(stawki pozostały na poziomie 2015 r.)

 

-w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty