15.06.2022
Paweł Cerkanowicz

RUSZA KONTROLA PRZYDOMOWYCH KOMPOSTOWNIKÓW

RUSZA KONTROLA PRZYDOMOWYCH KOMPOSTOWNIKÓW

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski!

Informujemy, że od dnia 21 czerwca br. rozpocznie się kontrola przydomowych kompostowników celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Kontrole będą dotyczyły wyłącznie osób, które zadeklarowały posiadanie kompostownika i korzystają z częściowego zwolnienia z tego tytułu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA!

Jeżeli właściciel nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
  3. uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym

utraci prawo do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z ww. przesłanek.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stanie się ostateczna i wymagać będzie złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 10 ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 Kto wbrew złożonej informacji, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne – podlega karze grzywny.

 

 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty