09.01.2018
Agnieszka Muszka

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 1 grudnia 2017 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 112/2017 z dnia 29 listopada 2017 r., w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZESTAWIENIE PRZYZNANYCH  DOTACJI

NA WSPARCIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚĆI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Z BUDŻETU GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI W ROKU 2018

L.p.

Nazwa  podmiotu

Wysokość przyznanej dotacji

Zad. 1

Kultura fizyczna i sport

155.000

Zad.1/1

Prowadzenie zajęć sportowych, szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej, organizowanie imprez sportowych

148.000

Gryfowski Klub Sportowy „GRYF”

65.000

Rada Gminna Ludowych Zespołów Sportowych

7.800

Gminny Szkolny Związek Sportowy

20.000

Uczniowski Klub Sportowy ZSzOiZ w Gryfowie Śląskim

28.000

Stowarzyszenie Aktywny Gryfów „Cross Gryfitów”

11.000

Ludowy Klub Sportowy ZRYW

10.000

Uczniowski Klub Sportowy „ADADEMIA PIŁKARSKA”

6.200

Zad.1/2

Organizacja wyścigu kolarskiego w Proszówce

5.000

Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki

5.000

Zad.1/3

Organizacja Rajdu Turystycznego

1.000

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny

1.000

Zad.1/4

Org. zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży

1.000

PZW –Koło w Gryfowie Śląskim

1.000

Zad. 2

Kultura, sztuka, tradycje narodowe i regionalne i regionalne, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz inicjatywy promujące Gryfów Śląski

10.500

Zad.2/1

Organizacja uroczystości patriotycznych, spotkań i imprez okolicznościowych dla członków organizacji działających na terenie Gminy Gryfów Śląski

5.500

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

1.000

Związek SYBIRAKÓW

1.000

Polski Komitet Pomocy Społecznej

1.500

Przyjaciel Gryfowskiej SP

2.000

Zad.2/2

Organizowanie festiwalu piosenki patriotycznej i religijnej

1.000

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ubocze

1.000

Zad.2/3

Propagowanie miasta i osób z nim związanych

4.000

Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego

4.000

Zad.3

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

5.000

Zad.3/1

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

5.000

SHK ZAWISZA

1.500

Uczniowski Klub Sportowy ZSzOiZ w Gryfowie Śląskim

1.500

Uczniowski Klub Sportowy „ADADEMIA PIŁKARSKA”

1.500

HOMO VIATOR

500

Zad.4

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i promocji zdrowia

3.000

Zad.4/1

Dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne

2.000

 

Polski Związek Niewidomych

1.000

 

TPD w Mirsku

1.000

Zad.4/2

 Dof. zadań związanych z promocją zdrowia

1.000

 

Stowarzyszenie MOCNI

1.000


Drukuj/generuj pdf

Na skróty