04.01.2023
Paweł Cerkanowicz

Przypomnienie o złożeniu oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz o opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na rok 2023.

Przypomnienie o złożeniu oświadczenia o wartości sprzedaży napojów  alkoholowych oraz o opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na rok 2023.

Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski przypomina, że do 31 stycznia 2023 roku należy złożyć Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz dokonać wpłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Jednocześnie informujemy, iż niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie wpłaty w wyżej wskazanym terminie, będzie skutkowało wygaśnięciem zezwolenia, a o wydanie nowego zezwolenia przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia, jeżeli w terminie dodatkowych 30 dni nie złoży oświadczenia wraz z odpowiednią opłatą dodatkową oraz nie dokona wpłaty I raty opłaty powiększonej również o opłatę dodatkową. W przypadku niezłożenia oświadczenia w wyżej wymienionym terminie zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu  dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od daty upływu terminu do złożenia oświadczenia nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity, Dz. U. z 2021 r., poz.1119 z późn. zm.).

Ponadto informujemy, że organ zezwalający jest uprawniony do kontroli składanych oświadczeń, a w przypadku ich niezgodności ze stanem faktycznym do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wobec powyższego prosimy o podanie wartości sprzedaży z dokładnością co do grosza.

Przedstawione w oświadczeniu wartości powinny być poparte dokumentami, które w razie kontroli potwierdzą kwoty wskazane w oświadczeniu o wartości sprzedaży.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty