27.03.2023
Paweł Cerkanowicz

Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Władze samorządowe Gminy Gryfów Śląski, mając na uwadze ideę asystencji osobistej wywodzącej się wprost z prawa do niezależnego życia, rozumianego jako prawo osób z niepełnosprawnościami do sprawowania kontroli nad własnym życiem i podejmowania wszelkich decyzji, które ich dotyczą, zdecydowały o realizacji w 2023 roku Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w Gminie Gryfów Śląski.

Na realizację tego Programu Gmina Gryfów Śląski pozyskała dotację w kwocie 323.442 zł., ze środków Funduszu Solidarnościowego, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, co stanowi 100% kosztów zadania zaplanowanego do realizacji.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i wymagające stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Wsparciem w ramach Programu, w gminie Gryfów Śląski zostanie objętych 12 osób niepełnosprawnych, co w znacznym stopniu odpowiada potrzebom środowiska osób z niepełnosprawnościami zidentyfikowanym w tym zakresie, na podstawie przeprowadzonej analizy struktury społeczności lokalnej, w szczególności diagnozy potrzeb środowiska osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie gminy Gryfów Śląski, w szczególności tych osób niepełnosprawnych wymagających wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Zakres usługi asystencji osobistej świadczonej w ramach niniejszego zadania będzie ściśle dostosowany do potrzeb danej osoby z niepełnosprawnością, a sama usługa będzie przez tę osobę niepełnosprawną kierowana.

Do końca 30.03.2023 r. trwa nabór osób do uczestnictwa w Programie, które spełniają w/w warunku objęcia wsparciem.

Równolegle z tym naborem jest rozpisany konkurs na realizatora Programu, któremu Gmina Gryfów Śląski zleci do realizacji ten Program w ramach zadania publicznego.

Więcej informacji na temat ww. naboru i konkursu można uzyskać na stronie internetowej www. gryfow.pl

 

Krzysztof Rozenbajger

Inspektor ds. pozyskiwania

zewnętrznych środków finansowych

UGiM Gryfów Śląski

Drukuj/generuj pdf

Na skróty