01.08.2022
Paweł Cerkanowicz

Program „Ciepłe Mieszkanie” – dotacje dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych na wyminę „kopciuchów”

Program „Ciepłe Mieszkanie” – dotacje dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych na wyminę „kopciuchów”

NFOŚiGW uruchomił program „Ciepłe Mieszkanie”. Beneficjenci programu – właściciele lokali w budynkach wielorodzinnych będą mogli starać się nawet o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację swoich mieszkań. Zanim zostaną uruchomione dotacje dla poszczególnych właścicieli mieszkań, o środki z „Ciepłego Mieszkania” muszą najpierw zawnioskować gminy. Nabór wniosków dla gmin z całego kraju został ogłoszony pod koniec lipca br., zaś dnia 01.08.2022 r. do WFOŚiGW we Wrocławiu skierowała swój wniosek o dofinansowanie z w/w programu Gmina Gryfów Śląski.

Program „Ciepłe Mieszkanie” jest swego rodzaju kontynuacją trwającego od października ub.r. do kwietnia b.r. pilotażu realizowanego na terenie woj. dolnośląskiego, w ramach którego właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych mogli pozyskiwać dotacje na wymianę „kopciuchów”. W/w program ma wypełnić lukę wśród oferowanych do tej pory przez NFOŚiGW programów pomocowych służących poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu kosztów ogrzewania. Dotychczasowe propozycje – programy: „Czyste Powietrze”, „Moje Ciepło” czy „Mój Prąd” – były bowiem skierowane do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych.

Tym razem jest inaczej. O środki na zakup kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła (powietrze/woda, powietrze/powietrze) albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła będą mogli starać się właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Program skierowany jest do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe

Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł. Może to być 30, 60 lub nawet 90 proc. kosztów kwalifikowanych zadań finansowanych w ramach programu.

Oprócz wymiany starego źródła ciepła na niskoemisyjne, dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Trzy progi dofinansowania

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” będzie mógł zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają – w przypadku poziomu podstawowego – kwoty 120 tys. zł.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny i do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

W przypadku drugiego podwyższonego progu beneficjentem końcowym może zostać każdy właściciel mieszkania, w którego roczne dochody na domownika nie przekraczają kwoty 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym i kwoty 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W takim przypadku otrzyma on do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

Poziom 3 – najwyższy – przeznaczony jest dla właścicieli, których roczne dochody na domownika nie przekraczają kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Jeszcze nie wiemy dokładnie, kiedy ruszy możliwość ubiegania się o środki przez właścicieli mieszkań. O terminie naborów wniosków dla właścicieli mieszkań zadecyduje to, w jakim czasie zostanie rozpatrzony przez WFOŚiGW we Wrocławiu wniosek złożony dnia 01.08.2022 r. przez Gminę Gryfów Śląski oraz kiedy zostanie podpisana pomiędzy w/w stronami umowa o dofinansowanie. Przewiduj się, że realnie będzie to możliwe na przełomie września i października br. Dopiero wtedy Gmina Gryfów Śląski będzie mogła ogłosić nabór wniosków dla beneficjentów końcowych – właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych z terenu w/w gminy. W wyniku w/w naboru zostaną wyłonieni potencjalni beneficjenci końcowi, z którymi zostaną zawarte stosowne umowy o dofinansowanie.

UWAGA – WAŻNA INFORMACJA:

Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez Beneficjenta końcowego rozumiane, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta końcowego z gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Ze szczegółami w/w programu można zapoznać się m.in. na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/ oraz https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/cieple-mieszkanie/w_613,podstawowe-informacje

Zapraszamy także do kontaktowania się na bieżąco z osobą prowadzącą gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze” – panem Krzysztofem Rozenbajger.

Przypominamy, że w/w punkt działa w gryfowskim ratuszu, gdzie można się spotkać i porozmawiać na temat pozyskania dotacji na termomodernizację swojego domu lub mieszkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o wcześniejszy kontakt, pod numerem telefonu  667813 552 lub mail: czystepowietrze@gryfow.pl

Drukuj/generuj pdf

Na skróty