14.08.2015
Agnieszka Muszka

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów

Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim informuje o zbliżającym się terminie naboru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2015/2016.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 

Stypendium szkolne przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;  
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;  
  • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;  
  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może być większy niż 456 zł netto na osobę w rodzinie ucznia.

Od października 2015 r. kwota dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne będzie wynosić 514,00 zł netto.

Świadczenie przyznawane jest na wniosek:

  •        rodziców (prawnych opiekunów)
  •        pełnoletniego ucznia,
  •       dyrektora szkoły lub kolegium.

Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód w rodzinie ucznia za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (sierpień 2015 r.) należy składać od 01.09.2015 r. do 15.09.2015 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, pok. nr 10.

Szczegółowe informacje oraz wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim pok. nr  10,  tel. 757812011.  Formularz wniosku można również  pobrać ze strony internetowej Urzędu  (www.bip.gryfow.pl).

Drukuj/generuj pdf

Na skróty