18.08.2014
Agnieszka Muszka

Pomoc materialna dla uczniów – stypendium szkolne

Pomoc materialna dla uczniów – stypendium szkolne

Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 będą przyjmowane do 15 września 2014 r. 


Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z  2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)


Pomoc materialna przysługuje:

1.   Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…)  – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 
2.   Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośle-dzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 
3.   Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


1.   Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…)  – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

2.   Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośle-dzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

3.   Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Pomoc materialna nie przysługuje:

1.    uczniom klas zerowych, 

2.    uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Gryfów Śląski


Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2.120 zł (rocznie).


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie wystę-puje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł ( art. 9 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej tekst jednolity z dnia 07.02.202013 r. Dz. U. z 2013, poz. 182 ze zm.).


Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim (www.gryfow.pl) oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim pok. nr 10.

wniosek_stypendium_szkolne.docx
Drukuj/generuj pdf

Na skróty