01.09.2016
Agnieszka Muszka

Pomoc materialna dla uczniów – stypendium szkolne

Pomoc materialna dla uczniów – stypendium szkolne

Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim informuje o zbliżającym się terminie naboru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2016/2017.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieży z upośledzaniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych –do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może być większy niż 514,00 zł netto na osobę w rodzinie ucznia.

Świadczenie przyznawane jest na wniosek:

  •       rodziców (prawnych opiekunów)
  •       pełnoletniego ucznia,
  •       dyrektora szkoły lub kolegium.

Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód w rodzinie ucznia za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (sierpień 2016 r.) należy składać od 01.09.2016 r. do 15.09.2016 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, pok. nr 10.

Szczegółowe informacje oraz wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim pok. nr  10,  tel. 757812011.  Formularz wniosku można również  pobrać ze strony internetowej Urzędu  (www.gryfow.pl).

Załączniki

Drukuj/generuj pdf

Na skróty