17.05.2016
Agnieszka Muszka

PIĘKNA POSESJA GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

PIĘKNA POSESJA GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

W celu aktywizacji mieszkańców sołectw Gmin Gryfów Śląski oraz podejmowania działań na rzecz utrzymywania czystości, porządku i estetyki posesji Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłosił konkurs „Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski”.

Celem konkursu jest podniesienie estetyki terenów wiejskich oraz zachęta do dbania o poprawę estetyki zabudowy.

REGULAMIN KONKURSU

PIĘKNA POSESJA – GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

 

I. Cel konkursu

 

1. Zachęcanie mieszkańców sołectw gminy Gryfów Śląski do podejmowania działań na

rzecz utrzymania czystości i porządku na posesjach oraz ich upiększania.

2. Propagowanie wśród mieszkańców poczucia wrażliwości na estetykę najbliższego

otoczenia.

3. Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych.

4. Kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców oraz pobudzanie

aktywności społecznej.

5. Wyróżnianie mieszkańców za wkład w poprawę wizerunku swojego sołectwa oraz

Gminy Gryfów Śląski.

 

II. Organizator

 

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, który w celu przeprowadzenia konkursu, powołuje Komisję Konkursową.

 

III. Uczestnicy konkursu

 

1. Konkurs ma zasięg ogólnogminny.

2. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele lub użytkownicy posesji z terenu Gminy

Gryfów Śląski.

 

IV. Tryb zgłaszania posesji do konkursu

 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie posesji (na karcie

zgłoszeniowej) przez Sołtysa wsi, które zaaprobowała Rada Sołecka, po

wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody właściciela lub użytkownika posesji.

2. Z poszczególnych sołectw może być maksymalnie zgłoszona następująca ilość posesji:

Ubocze 6, Rząsiny 4, Krzewie Wielkie, Młyńsko, Proszówka, Wieża, Wolbromów – po 2

3. Każdego roku wyróżnianych może być maksymalnie do 10 posesji w Gminie.

4. Zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć do Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie

Śląskim, ul. Rynek 1 pok. nr 9.

5. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu, a

także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora,

na potrzeby konkursu, w tym na rejestrację fotograficzną posesji oraz nieodpłatne

wykorzystanie fotografii do celów promocyjnych Gminy Gryfów Śląski.

 

V. Kryteria oceny w konkursie

 

1. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń komisja konkursowa dokona wizytacji i oceny

zgłoszonych posesji. Komisja dokonuje oceny w skali od 1 do 5 punktów za każde z

kryteriów.

2. Kryteria podlegające ocenie są następujące:

– utrzymanie czystości, ładu i porządku na terenie posesji,

– zagospodarowanie i utrzymanie zieleni,

– zagospodarowanie posesji elementami małej architektury (altanka, oczka wodne, skalniaki itp.),

– estetyka zabudowań,

– oryginalność i pomysł na zagospodarowanie posesji,

– rozwiązania ekologiczne i regionalne.

3. Wizji lokalnej Komisja Konkursowa dokonuje w obecności Sołtysa.

4. Ocena posesji jest wypadkową indywidualnych oraz niezależnych wrażeń i odczuć

każdego z członków Komisji.

5. Uzyskane oceny pozostają do wyłącznej wiadomości Komisji Konkursowej.

 

VI. Terminy w konkursie

 

1.Powiadomienie sołtysów o konkursie do 31 marca

2. Zgłoszenie posesji do konkursu przez Sołtysów do 31 maja

3. Wizytacja i ocena zgłoszonych w konkursie posesji do 30 czerwca

4. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród do 30 września

 

VII. Nagrody

 

1. Przewiduje się nagrody za zajęcie I, II, i III miejsca oraz wyróżnienia. Komisja może odstąpić od przyznania I, II lub III miejsca.

2. Laureaci konkursu otrzymują logo konkursu z napisem „Posesja wyróżniona w konkursie „PIĘKNA POSESJA- GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI ” wraz z nagrodą rzeczową.

 

VIII Postanowienia końcowe

 

1. Od postanowienia Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie

2. Prawo interpretacji konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w regulaminie przysługuje Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

3. Laureaci konkursu są wyłączeni przez okres 5 lat z udziału w konkursie tego samego typu.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty