25.10.2023
Paweł Cerkanowicz

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru: 7.7 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych, programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 o nr FEDS.07.07-IP.02-046/23.

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru: 7.7 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych,  programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska  2021-2027  o nr FEDS.07.07-IP.02-046/23.

Zgodnie z art.39  Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, Gmina Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski/Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działania 7.7 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych

 

I. Cel projektu:

Wsparcia realizacji usług społecznych na terenie Gminy Gryfów Śląski

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

 

II. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Gryfów Śląski   przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 

III. Typy działań przewidziane do realizacji:

7.7.A Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej:

a) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania

b) usługi asystenckie, w tym skierowane w szczególności do osób z niepełnosprawnością;

c) tworzenie miejsc i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych świadczonych w ramach placówek zapewniających dzienną i całodobową opiekę (np. dzienny dom pomocy, miejsca krótkookresowego pobytu, w którym świadczona jest opieka w zastępstwie za opiekunów faktycznych w ramach opieki wytchnieniowej);

d) tworzenie gospodarstw opiekuńczych – forma rolnictwa społecznego łącząca gospodarstwo rolne z usługami społecznymi na rzecz m.in. osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnościami;

e) wolontariat opiekuńczy, sąsiedzkie usługi opiekuńcze i inne formy samopomocowe;

f) usługi dające możliwość samodzielnego funkcjonowania, w tym działania zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania (mieszkania adaptowalne, w tym terapeuta przestrzeni, doradztwo architektoniczne, dostosowanie i remont, rozbudowa i nadbudowa z wyłączeniem budowy), dowożenie posiłków, tworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego, zakup wyposażenia i sprzętu, usługi transportu indywidualnego w tym np. przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia);

g) wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, np. teleopieki, systemów przywoławczych;

h) animacja realizowana przez organizacje pozarządowe;

7.7.C Rozwój mieszkalnictwa

a) tworzenie nowych mieszkań wspomaganych, chronionych (w tym zapewnienie kosztów remontu, adaptacji, zakupu wyposażenia, kosztów projektów budowlanych, w tym terapeuta przestrzeni, doradztwo architektoniczne);

b) tworzenie miejsc w istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych przeznaczonych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

7.7.D Wparcie dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej oraz systemu opieki długoterminowej

a) szkolenie asystentów/ kandydatów na asystentów osób z niepełnosprawnościami oraz opiekunów/ kandydatów na opiekunów osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług;

b) wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego poprzez podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze i asystenckie w zakresie świadczenia usług w społeczności lokalnej;

c) kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń dla opiekunów faktycznych

d) poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych;

e) rozwój systemu wsparcia dla kadr w zakresie superwizji, coachingu i mentoringu;

f) działania mające na celu zachęcanie, szkolenie i oferowanie młodym ludziom doświadczenia zawodowego w wielu różnych zawodach związanych ze świadczeniem środowiskowych usług społecznych;

g) działania wspierające rozwój kariery pracowników opieki długoterminowej, w tym strategie ich zatrzymywania;

h) podnoszenie umiejętności i przekwalifikowywanie personelu medycznego, personelu opieki długoterminowej i opiekunów nieformalnych;

i) przygotowanie i zmiana kompetencji pracowników placówek całodobowych w działaniach poza placówkami.

 

IV. Wymagania wobec partnera:

 

a) Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

b) Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów w zakresie usług opiekuńczych

c) Partner musi posiadać potencjał finansowy do realizacji projektu. Obrót partnera za poprzedni zamknięty rok obrotowy nie może być niższy niż, wartość wydatków leżących po stronie partnera w ramach projektu w ciągu roku.

V. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

a) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt

b) Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, max 4 pkt

c) Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

 

VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 

a) Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),

b) Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;

c) Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług opiekuńczych

 

VII. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 

a) być sporządzone w języku polskim;

b) zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

c) zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;

d) zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,

e) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w Programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 wraz z załącznikami

f) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:

  • że wobec podmiotu nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  • otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji związanych z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę
  • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS
  • nie zalega z opłacaniem podatków

 

VIII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

 

a) Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Dyrektora Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim,

b) Na podstawie decyzji Dyrektora Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim, dokona się wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.

c) Od decyzji Dyrektora Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim nie przysługuje odwołanie.

d) Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

 

IX. Sposób i termin składania ofert:

 

a) Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla działania 7.7 ”

b) Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 25.11.23r.

Informacje: mgops@gryfow.pl

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Gryfów Śląski ,  dnia  25.10.23r.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty