13.01.2012
Agnieszka Muszka

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ogłosza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadańpublicznych z zakresu sportu, kultury fizycznej, podtrzymywania tradycji narodowej,działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnoti społeczności lokalnych, wypoczynku dzieci i młodzieŜy, promocji zdrowia przezorganizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie.

Zarządzenie oraz pełną dokumentację konkursu można znaleść na: www.bip.gryfow.pl

Drukuj/generuj pdf

Na skróty