10.12.2018
Agnieszka Muszka

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe i inne
podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, zadań publicznych w roku 2019 w zakresie:
1. Kultury fizycznej i sportu
2. Kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, oraz inicjatyw
promujących Gryfów Śląski
3. Wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży
4. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych i promocji zdrowia.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe i innepodmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i owolontariacie, zadań publicznych w roku 2019 w zakresie:

1. Kultury fizycznej i sportu

2. Kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, oraz inicjatywpromujących Gryfów Śląski

3. Wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży

4. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych i promocji zdrowia.

Ogłoszenie


Drukuj/generuj pdf

Na skróty