22.02.2021
Agnieszka Muszka

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 R.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 R.

Burmistrz  Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że  rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 22 stycznia 2021 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 4/2021 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Drukuj/generuj pdf

Załączniki:

Na skróty