11.02.2014
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie – rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie – rozstrzygnięcie konkursu

Burmistrz  Gminy  i  Miasta Gryfów Śląski informuje,   że  rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu  3  stycznia 2014 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr  1/2014   w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznychz zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia   24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Treść ogłoszenia [163.02 KB]


Drukuj/generuj pdf

Na skróty