25.09.2015
Agnieszka Muszka

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Gryfów Śląski – 2

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XLI/213/14  Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Gryfów Śląski – 2.

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla południowej części miasta Gryfów Śląski – 2

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 2 października 2015 r. do 3 listopada 2015 r.  w Wydziale Technicznym Urzędu  Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1,  59 – 620 Gryfów Śląski, w godzinach pracy urzędu.

Plan obejmuje obszar ograniczony:

– od północy korytem rzeki Kwisy i Oldzy oraz ulicą Wojska Polskiego;

– od zachodu i południa – granicą administracyjną miasta Gryfów Śląski;

– od wschodu – drogą krajową nr 30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 października  2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski o godzinie 10:00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do wyłożonych do publicznego wglądu dokumentów należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski, z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2015 r.

-Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski-

Drukuj/generuj pdf

Na skróty