02.03.2012
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim informuje, że w dniu 27 lutego 2012 roku rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 12 stycznia 2012 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 02/2012 w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sportu, kultury fizycznej, podtrzymywania tradycji narodowej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, promocji zdrowia przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3  ustawy  z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

         Na posiedzeniach w dniach 20 i 27 lutego 2012  roku Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Zarządzeniem Nr   09/2012  z dnia  06 lutego  2012  roku , w składzie :

  1. Jerzy Andrzejczak – przewodniczący Komisji,
  2. Bożena Raubo – członek Komisji,
  3. Teresa Wolska – członek Komisji,
  4. Marek Kurec – członek Komisji,
  5. Robert Skrzypek – członek Komisji

dokonała otwarcia  i oceny ofert złożonych na realizację zadań z w/w  zakresu.

         Komisja  oceniła oferty zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zmianami).

         Biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski przyznał kwoty dotacji organizacjom wymienionym w zestawieniu:

 

 ZESTAWIENIE   PRZYZNANYCH  DOTACJI

NA  WSPARCIE   DZIAŁAŃ  Z ZAKRESU  POŻYTKU  PUBLICZNEGO

Z  BUDŻETU   GMINY   GRYFÓW   ŚLĄSKI   W   ROKU  2012

 

L.p.

 

Nazwa  podmiotu

 

Wysokość przyznanej dotacji

 

 

Zad. 1

 

Kultura fizyczna i sport, wypoczynek i rekreacja dzieci i młodzieży

 

101.000

 

Zad.1/1

Prowadzenie zajęć sportowych, szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej, organizowanie imprez sportowych

96.000


Gryfowski Klub Sportowy „GRYF”

41.000


Uczniowski Klub Sportowy „ATLETA”

  5.000


Rada Gminna Ludowych Zespołów Sportowych

13.000


Gminny Szkolny Związek Sportowy

18.000


Uczniowski Klub Sportowy ZSzOiZ w Gryfowie Śląskim

19.000

Zad.1/2

Organizacja wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży

2.500


Federacja Skautingu Europejskiego SHK ZAWISZA

Hufiec Gryfowski


2.500

Zad.1/3

Organizacja wyścigu kolarskiego w Proszówce

2.000

 

Stowarzyszenie  Rozwoju Proszówki

2.000

Zad.1/4

Organizacja zawodów wędkarskich

500

 

Polski Związek Wędkarski

500

 

Zad. 2

 

Promocja zdrowia

 

3.000

 

Zad. 2/1

Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

2.000

 

Polski  Czerwony Krzyż

2.000

Zad.2/2

Popularyzacja zagadnień  w zakresie  profilaktyki zdrowotnej  i rehabilitacji

1.000

 

Stowarzyszenie HOMO VIATOR

1.000

 

Zad. 3

 
Kultura, sztuka, tradycje narodowe i regionalne, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz inicjatywy promujące Gryfów Śląski

 

9.500

Zad.3/1

Organizacja uroczystości patriotycznych, spotkań i imprez okolicznościowych dla członków organizacji działających na terenie Gminy Gryfów Śląski

3.500


Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

700


Związek SYBIRAKÓW

700


Polski Komitet Pomocy Społecznej

1.400


Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych


700

Zad.3/2

Propagowanie miasta i osób z nim związanych, rozwijanie zainteresowania historią Gryfowa Śląskiego, promocja walorów krajoznawczych, organizowanie konkursów


4.000

Drukuj/generuj pdf

Na skróty