24.01.2017
Agnieszka Muszka

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 7 obszarów położonych w granicach miasta Gryfów Śląski oraz
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowości Ubocze w gminie Gryfów Śląski.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Gminy Gryfów Śląski uchwały Nr XXVIII/143/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 7 obszarów położonych w granicach miasta Gryfów Śląski oraz uchwały Nr XXVIII/144/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowości Ubocze w gminie Gryfów Śląski.

 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej z wyżej wymienionymi opracowaniami.

 

Proszę o składanie informacji i wniosków, które mogą mieć wpływ na sposób zagospodarowania terenów objętych wyżej wymienionymi opracowaniami planistycznymi, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wnioski należy kierować do Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) na adres: sekretariat@gryfow.pl. Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

 

Jednocześnie informuję, iż w celu pogłębienia konsultacji społecznych wyżej wymienionych opracowań, dodatkowo zostanie uruchomione narzędzie konsultacyjne w formie ankiety on-line. Ankieta zostanie udostępniona na stronie internetowej Gminy i Miasta Gryfów Śląski: www.gryfow.pl w dniach od 1 do 15 lutego 2017 r.

Burmistrz Gminy i Miasta

Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty