26.11.2014
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

 1. Wymagania niezbędne

 

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Wykształcenie wyższe, specjalność: prawo, administracja, ekonomia.
 5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 6. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy
  na stanowisku objętym naborem.
 7. Posiadanie umiejętności obsługi komputera, w tym korzystania z programów MS OFFICE, oraz:

–        biegła praca na platformie MS Windows 7, MS Windows 8,

–        biegła obsługa pakietu biurowego MS Office 2010, 2013 (Word, Excel),

–        sporządzanie danych statystycznych w MS Excel (wykresy słupkowe),

–        biegła znajomość aplikacji webowych w środowisku Java.

–        obsługa urzędowej poczty elektronicznej, platformy EPuap,

–        obsługa oprogramowania webowego do wymiany danych PIA,

–        umiejętność skanowania i katalogowania dokumentów w systemie informatycznym,

–        praca z formularzami elektronicznymi,

–        umiejętność pracy na bazie danych (wyszukiwanie rekordów, filtrowanie, tworzenie kryteriów zapytań, export, import),

 1. Umiejętność zarządzania projektami.
 2. Posiadanie dobrego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na
  w/w stanowisku.
 3. Umiejętność aktywacji, aktualizacji, naprawy środowiska Java.
 4. Umiejętność posługiwania się certyfikatami bezpieczeństwa oraz kartami kryptograficznymi.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. Mile widziane przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 2. Umiejętność rozwiązywania problemów i innowacyjność.
 3. Odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność.
 4. Nieposzlakowana opinia.

 

 

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 

 1. W zakresie ewidencji ludności:
  1. prowadzenie w formie informatycznej ewidencji ludności w zakresie rejestracji danych dotyczących:

–        zameldowania na pobyt stały i czasowy trwający powyżej 3 miesięcy,

–        wymeldowania z miejsca pobytu stałego i czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy,

–        rejestracja urodzeń, zmian stanu cywilnego, zgonów oraz zmian imion
i nazwisk,

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych dot. zameldowania
  i wymeldowania z miejsca pobytu stałego i czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy,
 2. przekazywanie Wojewodzie w formie elektronicznej zmian
  osobowo-adresowych,
 3. występowanie w formie elektronicznej do MSWiA o nadanie numeru PESEL,
 4. przekazywanie danych do MSWiA (nadawanie numeru PESEL)
  oraz Terenowego Banku Danych,
 5. wydawanie zaświadczeń ze zbiorów meldunkowych dot. danych
  osobowo-adresowych i numeru PESEL,
 6. udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
 7. sporządzanie wykazów dzieci dla potrzeb szkół podstawowych
  i gimnazjum,
 8. tworzenie Geografii Wyborczej, prowadzenie stałego rejestru wyborów oraz sporządzenie spisów wyborców
 9. prowadzenie elektronicznego Rejestru Wyborców,
 10. obsługa programu teleinformatycznego „Centralne Rozliczanie Informacji      Dodatkowych”.
 11. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych,
 12. przygotowanie i tworzenie elektronicznych meldunków wyborczych,
 13. obsługa oprogramowania PB_Ewid oraz od 02.01.2015 obsługa webowej aplikacji Źródło.
 14. Uczestniczenie w realizowaniu projektów informatycznych obejmujących zagadnienia związane z obszarem ewidencji ludności oraz dokumentów tożsamości.

 

 1. W zakresie dowodów osobistych:
  1. Obsługa systemu SWDO wydawania dowodów osobistych,
  2. Prowadzenie archiwum dokumentów dowodowych,
  3. Unieważnianie dowodów osobistych w systemie SWDO,
  4. Wprowadzanie przewidywanego terminu unieważnienia dowodu osobistego.

 

 

 

 

 1. W zakresie spraw wojskowych:
  1. Sporządzanie wykazów przedpoborowych i osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
  2. Uczestnictwo w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.
  3. Prowadzenie ewidencji elektronicznej zawiadomień do WKU.

 

Wykonywanie innych poleceń wydawanych przez przełożonych zastrzeżonych do ich kompetencji.

 

 1. Warunki pracy na danym stanowisku

 

 1. Pełny wymiar czasu pracy – 40 godzin w tygodniu
 2. Możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony po przepracowaniu
  na stanowisku 12 miesięcy, po zakończeniu służby przygotowawczej
  i po pozytywnym zdaniu egzaminu kończącego tą służbę,
 3.  Dobre warunki lokalowe i sprzętowe.

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta
  w Gryfowie Śląskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 9. kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończone
  18 lat życia.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać

 

 1. osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim lub
 2. pocztą na adres urzędu – Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski ul. Rynek 1,
  59-620 Gryfów Śląski z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze
  ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych”

 

w terminie do dnia 08 grudnia 2014 roku, do godz. 15:00.

 

 Ogłoszenie na dronie BIP: http://bip.gryfow.pl/wiadomosci/1306/wiadomosc/246564/ogloszenie_o_naborze_na_wolne_stanowisko_urzednicze_do_spraw_ewi

Drukuj/generuj pdf

Na skróty